KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Aanbesteding Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel openbaar

Op 5 juli jl. is de aanbestedingsprocedure voor de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM) gestart. De opvang van slachtoffers van mensenhandel valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid (de directies DRC en DMB) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (de directie DMO). Deze aanbesteding is namens beide ministeries gedaan.

Aanbestedende diensten 
De directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (DRC) van het ministerie van JenV is belast met het ontwikkelen van visie, beleid en samenwerkingsvormen op het terrein van de rechtshandhaving en de criminaliteitsbestrijding. De directie vervult een coördinerende rol binnen de aanpak van mensenhandel. De directie Migratiebeleid (DMB) is verantwoordelijk voor het beleid voor gereglementeerde en beheerste toelating, verblijf en terugkeer van vreemdelingen. De directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO) van VWS is belast met de taak om gemeenten en veldpartijen in de positie te brengen om tot meer effectieve en efficiëntere ondersteuningsarrangementen te komen voor mensen die niet vanuit eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht kunnen participeren in de samenleving.

Minder plekken
Niet-Nederlandse volwassen slachtoffers van mensenhandel en hun kinderen kunnen worden opgevangen in de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM), ongeacht geslacht en aard van uitbuiting. In de nieuwe aanbesteding voor de COSM dienen opvangplaatsen te worden gecreëerd gedurende een periode van 2 jaar met eventueel een optie tot eenmalige verlenging met een periode van 2 keer 12 maanden. Tevens dient er een mogelijkheid te zijn om de opvangplaatsen op te schalen, dan wel het aantal plaatsen te verminderen. De opvangplaatsen worden verspreid over 3 locaties en de aanbesteding bestaat uit drie percelen, twee percelen voor vrouwen (30 plekken) en een perceel voor mannen (10 plekken). Op het aantal opvangplaatsen is een op- of afschalingsoptie van 10% van toepassing. 

Momenteel voeren HVO Querido-ACM, ESSM en Yadeborg de opdracht uit en zijn er 58 plekken. In de nieuwe aanbesteding is er dus sprake van een vermindering van het aantal plekken (40). In 2020 waren veel plekken onbezet. Dit had met name te maken met de gevolgen van de coronamaatregelen. Nu opsporingsinstanties weer meer op pad gaan en meer signaleren en nu het aantal reisbewegingen weer toeneemt, vraagt CoMensha zich wel af of de vermindering van plekken wenselijk is. Dit zal CoMensha dan ook nauwlettend in de gaten houden.
 

Termijn
De sluitingsdatum voor het indienen van een inschrijving is op maandag 20 september 2021, 12.00 uur. Op 1 november 2021 zal de gunningsbeslissing openbaar worden gemaakt. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomt is 1 januari 2022.

Lees hier meer over de aanbesteding