KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Aanbesteding Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel

Op 11 september 2017 is de aanbestedingsprocedure voor de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM) gestart. De opvang van slachtoffers van mensenhandel valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid (de directies DRC en DMB) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (de directie DMO). Deze aanbesteding is namens beide ministeries gedaan.

Aanbestedende diensten
De directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (DRC) van het ministerie van JenV is belast met het ontwikkelen van visie, beleid en samenwerkingsvormen op het terrein van de rechtshandhaving en de criminaliteitsbestrijding. De directie vervult een coördinerende rol binnen de aanpak van mensenhandel. De directie Migratiebeleid (DMB) is verantwoordelijk voor het beleid voor gereglementeerde en beheerste toelating, verblijf en terugkeer van vreemdelingen. De directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO) van VWS is belast met de taak om gemeenten en veldpartijen in de positie te brengen om tot meer effectieve en efficiëntere ondersteuningsarrangementen te komen voor mensen die niet vanuit eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht kunnen participeren in de samenleving.

Opdracht
Er dienen opvangplaatsen te worden gecreëerd gedurende een periode van 2 jaar met eventueel een optie tot eenmalige verlenging met een periode van 2 keer 12 maanden. Tevens dient er een mogelijkheid te zijn om de opvangplaatsen op te schalen, dan wel het aantal plaatsen te verminderen. De opvangplaatsen worden verspreid over 3 locaties en de aanbesteding bestaat uit drie percelen, twee percelen "vrouwen" en een perceel "mannen". Het is overigens de bedoeling de opvang de komende jaren af te schalen ten opzichte van de huidige situatie. Zo zal in 2018 nog sprake zijn van 50 opvangplekken en in 2019 40 plekken. Bij eventuele verlenging van het contract na 2019 wordt verder gekeken. Daarover kan nu nog geen uitspraak worden gedaan. Cijfers over de afgelopen jaren geven aanleiding tot dit voornemen tot afbouw van het aantal plekken: in de COSM werden conform de huidige contracten eveneens Nederlandse slachtoffers opgevangen. Deze slachtoffers hebben op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 recht op opvang in de vrouwenopvangvoorzieningen die onder de verantwoordelijkheid van de 35 centrumgemeenten vrouwenopvang wordt georganiseerd. De praktijk wijst echter uit dat lang niet alle centrumgemeenten hier hun verantwoordelijkheid in pakken. CoMensha heeft dit mede met behulp van Nieuwsuur onder de publieke aandacht gebracht. Voorkomen moet worden dat slachtoffers straks in de kou komen te staan.

Termijn
De inschrijving is geëindigd op vrijdag 27 oktober 2017 om 12:00. Op 12 december 2017 zal de gunningsbeslissing openbaar worden gemaakt. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomt is 8 januari 2018.

 

 Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2017-3