KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten

Samen met collega-organisaties pleit CoMensha al jaren voor betere woon- en werkomstandigheden voor arbeidsmigranten. Door de coronapandemie is extra zichtbaar geworden dat deze hardwerkende mensen al jarenlang vaak in slechte omstandigheden wonen en werken, terwijl ze essentieel zijn om onze samenleving draaiende te houden. Samen met FNV, CNV en FairWork stuurden we deze brief op 8 april 2020 naar de Tweede Kamer. Goed dat er een aanjaagteam onder leiding van Emile Roemer in het leven is geroepen om de positie van arbeidsmigranten structureel en duurzaam te verbeteren. 

In de media zijn hier de afgelopen tijd verschillende artikelen over verschenen, zoals dit artikel in de NRC gisteren, waarin maar al te duidelijk wordt hoe schrijnend de positie van arbeidsmigranten soms is in ons land. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, schreef begin mei in een brief aan de Kamer: ‘De coronacrisis maakt de bestaande problemen rond arbeidsmigranten, zoals tekorten aan goede huisvesting en de afhankelijkheidsrelatie van de werkgever, alleen maar pregnanter. Het blijkt bijvoorbeeld moeilijk om de RIVM-richtlijnen te volgen in situaties waarbij veel arbeidsmigranten dichtbij elkaar wonen en ook in situaties waarbij arbeidsmigranten ziek zijn geworden is het moeilijk om de RIVM- richtlijnen in de woning op te volgen. Daarnaast verliezen arbeidsmigranten soms hun baan, waardoor zij gelijktijdig hun salaris, huisvesting en ziektekostenverzekering dreigen te verliezen. De problematiek waarover het kabinet signalen binnen krijgt, is te onderscheiden in problemen op het gebied van werk, huisvesting, vervoer, zorg en grenzen.’

Het ‘Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten’ zal aan de slag gaan om op lokaal, regionaal en landelijk niveau tot oplossingen en mogelijke maatregelen te komen die arbeidsmigranten beter zullen beschermen. Het Aanjaagteam zal de bescherming van arbeidsmigranten agenderen bij werkgevers, gemeenten en provincies, en partijen op regionaal niveau samenbrengen. Tegelijkertijd zal er gezocht worden naar maatregelen voor arbeidsmigranten op de korte en (middel)lange termijn. Daarnaast zal het aanjaagteam monitoren of er sprake is van tekorten of overschotten aan arbeidsmigranten in deelsectoren en zo nodig in combinatie met de lopende maatregelen uit de integrale aanpak van misstanden bij arbeidsmigranten, zich inzetten om ervoor te zorgen dat ook in deze crisistijd en daarna arbeidsmigranten eerlijk, gezond en veilig in Nederland kunnen werken. 

Ook CoMensha is gevraagd om input te leveren, wij hebben de volgende verbeterpunten ingebracht: 

  • Beter zicht op arbeidsmigranten (registratie vanaf de eerste dag)
  • Ontkoppeling wonen en werken (huurbescherming)
  • Het opzetten van een vergunningsstelsel voor uitzendorganisaties met waarborgsom en vestigings -en scholingseisen (ondergebracht bij overheid, waarmee ook BIBOB-toetsing mogelijk wordt)
  • Minimumvoorwaarden huisvesting in provinciaal en gemeentelijk huisvestingsbeleid
  • Meer, pro actievere en stevigere integrale aanpak (toezicht en handhaving)
  • Investeren in zelfredzaamheid & mobiliteit van arbeidsmigranten (centraal informatie/klachten/meldpunt, taal, integratie)
  • Campagnes tegen negatieve beeldvorming rondom arbeidsmigranten
  • Samenwerking met naburige landen om toezicht te houden op grensoverschrijdende activiteiten (wonen in ene land en werken in andere land)

De corona gerelateerde maatregelen worden al op zeer korte termijn verwacht en voor de maatregelen ter bescherming van arbeidsmigranten in het algemeen heeft het Aanjaagteam 3 tot 6 maanden gekregen.

Het Europees Parlement heeft bekend gemaakt dat zij vindt dat gedetacheerde arbeiders volgens het EU-recht dezelfde behandeling moeten krijgen als hun binnenlandse collega’s. Ze riepen de lidstaten op om meer arbeidsinspecties uit te voeren, waar nodig in samenwerking met de Europese Arbeidsautoriteit. Een aantal leden onderstreepte dat er nog steeds uitzendbureaus zijn die de EU-regels aan hun laars lappen. Zij werven werknemers en zorgen vaak ook voor slaapplekken in pensions of andere vormen van huisvesting. Werknemers moeten beter beschermd worden om te vermijden dat zij naast hun baan ook hun huisvesting eenvoudig kunnen verliezen.