RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Afhandeling moties en toezeggingen op het gebied van mensenhandel

In de aanloop naar het zomerreces zijn diverse nog openstaande Kamervragen en moties op het gebied van mensenhandel afgehandeld. Mensenhandel staat hoog op de politieke agenda en dat is ook nodig, want jaarlijks zijn er in ons land nog steeds veel te veel mensen slachtoffer van criminelen die hen op inhumane wijze uitbuiten.

Een greep uit de activiteiten deze week:

Staatssecretaris Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol gaf  antwoord op vragen van het lid Kuiken (Pvda) over het bericht dat zwangere Afrikaanse vrouwen uit asielopvang verdwenen zijn

‘Wat betreft de specifieke vraag naar het aantal zwangere vrouwen uit Afrika dat met onbekende bestemming is vertrokken, verwijs ik naar het fenomeenonderzoek dat ik tijdens dat vragenuur heb toegezegd. Op dit moment onderzoek ik hoe hier het beste uitvoering aan gegeven kan worden. Dit onderzoek zal in ieder geval zien op de signalen van mensenhandel en -smokkel in relatie tot vertrek uit de asielopvang. Ik zal uw Kamer na het zomerreces informeren over de precieze invulling.’  aldus de staatssecretaris.

Eerder heeft CoMensha al zorgen geuit op dit punt. De doelstellingen van het interdepartementale programma ‘Samen tegen Mensenhandel’ zijn gericht op het voorkomen van mensenhandel, het signaleren en bieden van zorg en ondersteuning aan slachtoffers en het frustreren en aanpakken van daders. Een grondige analyse van de aanmeldverhalen van de Nigeriaanse slachtoffers die verdwenen zijn uit de Nederlandse opvang in combinatie met Europees strafrechtelijk onderzoek is hier dan ook zeer dringend gewenst. 

De Minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, gaf antwoorden op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de brief ‘Seksueel misbruik pro-anorexia coaches’

In de beantwoording wordt onder andere gesproken over de webcrawler.

‘De politie en het OM werken aan de ontwikkeling van een webcrawler die wordt gericht op de aanpak van mensenhandel. De Staatssecretaris heeft u in de beantwoording van een recente Kamervraag over de webcrawler (2020Z09648) bericht dat het juridische handelingskader voor de webcrawler mensenhandel nog niet klaar is en de uitwerking daarvan complexer is gebleken dan gedacht. Het inzetten van crawling technieken op grond van de (beperkte) huidige wettelijke bevoegdheden moet zorgvuldig gebeuren. Daarom kan de webcrawler op dit moment nog niet operationeel worden ingezet voor de aanpak van mensenhandel. Uw kamer heeft op 16 juni jl. een motie aangenomen die verzoekt de webcrawler en lokprofielen met prioriteit in te zetten voor de aanpak van mensenhandel. De Staatssecretaris zal u daar na het zomerreces over informeren.’

CoMensha merkt op dat inzet van technologie dringend gewenst is bij de aanpak van mensenhandel. Eerder heeft CoMensha hier al toe opgeroepen, mede naar aanleiding van een dreigingsanalyse van Europol.   

Alle antwoorden zullen nader worden bestudeerd en CoMensha zal hier nog een inhoudelijke reactie op voorbereiden, mede in aanloop naar een nog te plannen Algemeen Overleg Mensenhandel na het zomerreces.

Klik hieronder voor de onderliggende documenten: 

Moties en toezegingen op het gebied van mensenhandel d.d. 1 juli 2020 van de staatsecretaris JenV en Jurisprudentieonderzoek mensenhandelzaken

Reactie staatssecretaris JenV d.d.  30 juni 2020 op verzoek commissie over het nieuwsbericht en CKM-rapport over criminele uitbuiting op Nederlandse scholen 

Antwoord staatssecretaris JenV d.d. 1 juli 2020 op vragen van de leden Van der Graaf (CU) en Van Ojik (SP) over het bericht 'Zwangere Afrikaanse asielzoeksters verdwijnen uit opvang' 

Antwoord staatssecretaris JenV d.d. 1 juli 2020 op vragen van het lid Kuiken (PvdA) over het bericht dat zwangere Afrikaanse vrouwen uit asielopvang verdwenen zijn

Antwoord staatssecretaris JenV d.d. 30 juni 2020 op schriftelijke vragen van de leden Kuik, Rog en Van Toorenburg (allen CDA) over CKM rapport over criminele uitbuiting op Nederlandse scholen 

Antwoord minister Dekker JenV d.d. 30 juni 2020 op vragen van het lid Van der Staaij (SGP) over het bericht dat er in Oekraïne honderden draagmoederbaby’s wachten tot ze opgehaald worden door hun wensouders

Gewijzigde motie van de leden Van der Graaf (CU) en Kuiken (PvdA) over een actieplan om verzuim en uitstroom terug te dringen bij de AVIM