JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Column Ina Hut: 'Samen de schouders eronder!'

Het jaar 2018 loopt al weer ten einde. We kunnen terugkijken op een jaar waarin veel gebeurd is op het gebied van de aanpak van mensenhandel, bij CoMensha, maar ook bij onze ketenpartners.

Er is meer aandacht voor mensenhandel vanuit de politieke partijen, op ministerieel niveau worden volop activiteiten ontplooid, er is meer aandacht voor seksuele uitbuiting van minderjarige jongens, er loopt een pilot voor compensatie van slachtoffers van mensenhandel, er wordt breder ingezet op de aanpak van arbeidsuitbuiting, politiemensen worden getraind op het herkennen van signalen van mensenhandel, gemeenten zijn meer bezig om beleid rondom de aanpak van mensenhandel op te zetten, het programma 'Samen tegen Mensenhandel' is begin december gelaunched, etc. Goede ontwikkelingen.

Overkoepelend belang
Nu is het van belang dat alle plannen en ideeën daadwerkelijk worden opgepakt en uitgevoerd. Met inzet op een goede samenwerking en daarbij oog voor de diverse rollen van de ketenpartners. Sturen op het overkoepelend belang is hierbij essentieel en dat overkoepelende belang is wat mij betreft preventie, bescherming van slachtoffers en frustreren van daders, op nationaal niveau en op internationaal niveau.

Het programma Samen tegen mensenhandel is mede gebaseerd op de aanbevelingen uit de Slachtoffermonitor Mensenhandel 2013-2017 van de Nationaal Rapporteur, de aanbevelingen van de GRETA en de uitkomsten van de Systeemanalyse. Het programma dient mijns inziens te fungeren als een kapstok, waaraan ook weer nieuwe initiatieven opgehangen kunnen worden.

Systeemanalyse is eerste aanzet
De door ons geïnitieerde systeemanalyse, welke door TNO is gefaciliteerd, geeft een eerste opzet van het systeemlandschap met daarin alle belangrijke actoren, factoren en interventies binnen het domein van mensenhandel, het geeft de relaties tussen een groot aantal variabelen aan, de belangrijkste effecten, het omvat een gezamenlijke analyse en aanbevelingen. Hiermee is een belangrijke bijdrage geleverd aan visievorming en beleidsontwikkeling. Maar het is een eerste aanzet.

Een belangrijke aanbeveling van de deelnemers is dat de analyse verder uitgewerkt dient te worden: we hebben nu het brede veld van mensenhandel onder de loep genomen, verdere uitwerking per vorm van mensenhandel is zeer gewenst. Daarnaast hebben de ketenpartners zes domeinen geformuleerd die ook verder uitgewerkt dienen te worden:

  • beleid;
  • wet- en regelgeving;
  • bestuur;
  • bewustwording;
  • informatie;
  • zorg- en hulpverlening;
  • strafrechtketen.


CoMensha zal het initiatief nemen om binnenkort het domein 'zorg- en hulpverlening' verder uit te werken, dit willen we samen met de leden van het Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM) en overige bij dit domein betrokken ketenpartners doen. Het is belangrijk dat ook de andere domeinen verder worden uitgewerkt, hopelijk kan dit binnen het programma Samen tegen mensenhandel worden opgepakt.

Regierol ministerie JenV
Een paar andere belangrijke aanbevelingen zijn dat de aanpak van mensenhandel minder vrijblijvend dient te worden, er is daarnaast behoefte aan minder fragmentatie en versnippering en aan meer borging. De aanpak van mensenhandel is nu teveel afhankelijk van betrokkenheid van individuele personen. Een centrale regierol van het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt verder als wenselijk gezien, evenals commitment op het hoogste bestuurlijk niveau bij de ministeries en ketenpartners. Hoe er vanuit de governance structuur in de praktijk ook daadwerkelijk gericht vanuit de doelstellingen van het programma sturing zal plaatsvinden, moet nog blijken.

Monitoren
Tevens is het belangrijk om de het programma Samen tegen mensenhandel blijvend te monitoren. Ik roep de Task Force Mensenhandel dan ook op om te monitoren of de aanbevelingen van de Slachtoffermonitor Mensenhandel, GRETA en de Systeemanalyse voldoende opgenomen zijn in het Programma tegen mensenhandel en de voortgang van de aanbevelingen en plannen systematisch op de agenda van de Task Force te zetten.

Het is nu zaak om door te pakken, na een periode van plannen maken, is nu het moment om woorden om te zetten in concrete daden. Ik spreek dan ook graag de wens uit dat 2019 het jaar mag worden waarin we samen de schouders eronder zetten. Met daarbij het algemene belang boven het organisatiebelang.

Graag wens ik u allen mooie Kerstdagen en zowel privé als in het werk alle goeds voor het Nieuwe Jaar!

 

 Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van december 2018