RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

CoMensha 2012 in vogelvlucht

Wist u dat CoMensha in 2012:
- 1711 aanmeldingen heeft gehad van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. Dat is een toename van 40%.
- Intensiever is gaan samenwerken met de KMar wat heeft geleid tot meer aanmeldingen.
- Voor 274 slachtoffers van mensenhandel opvang heeft gezocht en gevonden.
- Een handleiding heeft gemaakt voor alle regiocoördinatoren om het vervoer van slachtoffers mensenhandel via de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DVO) efficiënter te laten verlopen. Er zijn in 2012 totaal 684 ritten aangevraagd.
- In de regio's waar geen regiocoördinator is, CoMensha de regie heeft gevoerd bij het plaatsen van slachtoffers binnen de opvang en bij de (vele) doorplaatsingen.
- Naar aanleiding van signalen van CoMensha met betrekking tot moeilijke uitstroom van slachtoffers mensenhandel vanuit de opvang naar zelfstandige woningen, is besloten dat de taakstelling van gemeenten met ingang van 1 maart 2012 ook geldt voor slachtoffers mensenhandel.
- Het beleid van het Schadefonds in augustus is aangepast ten gunste van de slachtoffers van mensenhandel dankzij een gerichte actie van CoMensha, FairWork en de NRM. De aanpassing betekent dat er nu standaard vanuit wordt gegaan dat mensenhandel een geweldsmisdrijf is.
- CoMensha een plan van aanpak en een draaiboek heeft gemaakt waardoor het mogelijk is dat bij acties door het ISZW en de politie grote groepen slachtoffers van arbeidsuitbuiting worden opgevangen en begeleiding krijgen. CoMensha registreert waar mogelijk ook de gegevens van de slachtoffers, adviseert en begeleidt hen waar nodig en adviseert waar gewenst ook betrokken ketenpartners.
- CoMensha partner is van het strategisch overleg mensenhandel samen met FairWork, PMW COSM, ACM COSM, Jade COSM, Shop Den Haag, Fier Fryslan/CKM en MJD Groningen. De partners werken samen aan strategie- en visie ontwikkelingen rondom opvang en hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel.
- Samen met FairWork en Fier Fryslan een zorgcoördinatorendag heeft georganiseerd rond het thema 'Terugkeer naar Landen van Herkomst van buitenlandse slachtoffers van mensenhandel'.
- Samen met FairWork het jaarlijks terugkerend Festival voor slachtoffers van mensenhandel heeft georganiseerd. Doel van de dag was dat slachtoffers lotgenoten konden ontmoeten, kennis konden opdoen, ervaringen konden delen en ook het met elkaar konden ontspannen. Er zijn 160 vrouwelijke en mannelijke deelnemers met 80 kinderen naar het festival gekomen.
- Een inventarisatie heeft gemaakt van de actuele stand van zaken in alle voormalige politieregio's en de daaraan gekoppelde regionale samenwerkingsverbanden mensenhandel. Het document geeft een beeld van de samenwerking in de aanpak mensenhandel, zorg aan slachtoffers en de rol van CoMensha. De netwerken zijn regionaal verschillend en ook de rol van CoMensha verschilt per regio.
- In 16 van de 26 voormalige politieregio's inspanningen heeft verricht om de mogelijkheden tot plaatsing en opvang te verbeteren.
- Alle bijeenkomsten van de Task Force Mensenhandel heeft bijgewoond.
- Een website en een brochure voor slachtoffers mensenhandel heeft ontwikkeld in vijf talen: www.hoenuverder.info
- Vaak door een grote variëteit aan binnen- en buitenlandse ketenpartners wordt benaderd om kennis en ervaring over te brengen en uit te wisselen.
- Een werkbezoek aan Hongarije heeft afgelegd ten behoeve van vertegenwoordigers van IPOL, advocatuur en hulpverleningsorganisaties.
- Veel aandacht heeft gegeven aan voorlichting in Nederland en in andere landen.
- Beleidsadvies geeft, bij ronde tafel bijeenkomsten aansluit, vragen van politici beantwoord en in werkgroepen participeert.
- Nauw samenwerkt met de instellingen voor Categorale Opvang om slachtoffers van mensenhandel zo goed mogelijk van hulp en onderdak te voorzien.
- Druk bezig is geweest met het voorwerk en de start van een nieuw registratiesysteem.
- Samen met VWS een administratiepunt Tolken in het leven heeft geroepen.
- De zorgcoördinator van Twente in dienst heeft.

Bekijk voor meer informatie het jaaroverzicht 2012 van CoMensha