RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

CoMensha bestaat 30 jaar!

Dit jaar bestaat STV | CoMensha 30 jaar! Niet echt een reden om een feest te vieren, want mensenhandel bestaat nog steeds. Toch willen we stilstaan bij dit feit. Dat gaan we doen op donderdag 22 september. Die dag kijken wij samen met de ketenpartners terug op 30 jaar strijd tegen mensenhandel. Maar ook blikken we vooruit op de uitdagingen en kansen die voor ons liggen! De dag vindt plaats in Nieuwspoort, Den Haag.

30 jaar geschiedenis
Het is 30 jaar geleden dat de Stichting tegen Vrouwenhandel (STV) werd opgericht. Een aantal pioniers van het eerste uur zette zich in om het onderwerp vrouwenhandel op de politieke agenda te krijgen en de slachtoffers een betere bescherming te bieden. En met succes! STV werkte bijvoorbeeld intensief mee aan de totstandkoming van de Vreemdelingencirculaire waarin het verblijfsrecht van slachtoffers werd opgenomen en ook internationaal timmerde STV flink aan de weg, o.a. met de oprichting van het internationale La Strada netwerk en als medeoprichter van de Global Alliance against Trafficking in Women (GAATW). Nederland was het eerste land ter wereld waar beleid ter bescherming van slachtoffers en opsporing en vervolging van daders werd ontwikkeld. STV had hierin een bepalende rol!

Van aandacht voor vrouwenhandel naar aandacht voor mensenhandel
Met de komst van het Palermo Protocol in 2000 is de term vrouwenhandel vervangen door mensenhandel en is er in toenemende mate aandacht voor alle vormen van uitbuiting die onder het begrip mensenhandel vallen. Mensenhandel is een ernstige schending van de mensenrechten en betreft niet alleen vrouwen, maar ook mannen en minderjarigen en kent vele verschijningsvormen.

STV wordt CoMensha
Ook de naam STV veranderde, het werd CoMensha, hét landelijk Coördinatiecentrum Mensenhandel. CoMensha vervulde en vervult nog steeds een actieve rol in het bieden van bescherming aan slachtoffers van mensenhandel. CoMensha registreert landelijk de feiten over de aard en omvang van mensenhandel en brengt slachtoffers in beeld. Opsporings-en vervolgingsdiensten, zoals de Politie, de Koninklijke Marechaussee en Inspectie SZW melden de slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha. Ook het coördineren van de eerste zorg en opvang voor slachtoffers en de ondersteuning van zorgcoördinatoren in het hele land behoort tot de kerntaken van CoMensha. Daarmee heeft CoMensha een unieke positie en is het de "linking pin" in de ketenaanpak mensenhandel. Ook geeft CoMensha voorlichting, opleidingen en trainingen om zo meer bewustwording en kennis rondom mensenhandel te ontwikkelen. Door de unieke positie kan CoMensha knelpunten, tendensen en succesfactoren signaleren in de uitvoering van het mensenhandelbeleid en zorgen voor agendering en beleidsbeïnvloeding.

Wijziging in het werkveld
Het werkveld is intussen ingrijpend veranderd, er is veel kennis bijgekomen met veel nieuwe partners. Denk bijvoorbeeld aan het instellen van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en aan het creëren van de Categorale Opvang van Slachtoffers van Mensenhandel (COSM), waaraan ook CoMensha een zeer grote bijdrage heeft geleverd. Kortom, er is veel bereikt, maar er zijn ook nog vele uitdagingen en kansen! Ook daar willen we het graag met de ketenpartners over hebben op 22 september aanstaande.

Mocht u onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen en wilt u wel graag aanwezig zijn bij deze dag, stuur dan een mail naar 30jaar@comensha.nl, dan nemen wij contact met u op. Graag in de titel/onderwerp van de mail vermelden: graag een uitnodiging.

Verder willen we naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van CoMensha vanaf september een reeks aan activiteiten organiseren waarbij de slachtoffers van mensenhandel en hun belangen centraal staan. De kern van die activiteiten is de jaarlijks terugkerende Ontmoetingsdag voor slachtoffers van mensenhandel. Rond de Ontmoetingsdag wil CoMensha het publiek binnen de Nederlandse samenleving informeren over mensenhandel. Het thema is 30 jaar aanpak mensenhandel waarin de verhalen van slachtoffers centraal staan en de verschillende vormen van mensenhandel in Nederland een gezicht krijgen.

Houdt de website in de gaten om op de hoogte te blijven van de activiteiten!

 Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2016-2