JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Consequenties AVG voor werkwijze CoMensha

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf dan dezelfde privacywetgeving geldt in alle lidstaten van de Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens geldt dan niet meer. Voorgaande heeft consequenties voor de werkwijze van CoMensha.

Kader
Op grond van artikel 4:2, eerste lid, onder b, sub 3 Besluit politiegegevens kunnen aan CoMensha politiegegevens worden verstrekt. Deze politiegegevens worden verwerkt overeenkomstig de artikelen 8 en 13, eerste lid Wet politiegegevens, voor zover deze gegevens nodig zijn voor:
- de opvang en verzorging van (mogelijke) slachtoffers;
- of voor de registratie van gegevens over mensenhandel.
Het registreren van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel voert CoMensha mede uit ten behoeve van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

De verstrekkingsgrondslag uit het Besluit politiegegevens is van toepassing op de politie en de Koninklijke Marechaussee (KMar). De verstrekkingsgrondslag voor de Inspectie SZW ligt in artikel 2, tweede lid Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten. Voor andere partijen, bijvoorbeeld jeugdzorginstellingen, bestaat geen specifieke verstrekkingsgrondslag.

Als de politie, KMar of de Inspectie SZW (mogelijke) slachtoffers aanmeldt bij CoMensha en het niet slechts een melding betreft ten behoeve van de registratiefunctie, maar als er ook een verzoek om opvang is, betekent dit dat het (mogelijke) slachtoffer toestemming dient te geven voor verdere doorverstrekking en verwerking van zijn/haar gegevens. Bijvoorbeeld als gegevens moeten worden doorverstrekt aan de opvanginstelling.
Overige aanmelders, zoals regio-/zorgcoördinatoren, jeugdzorginstellingen of andere organisaties die werken met (mogelijke) slachtoffers, dienen bij aanmelding bij CoMensha eerst schriftelijke toestemming te verkrijgen van het mogelijke slachtoffer.

Voor minderjarigen geldt dat deze toestemming verkregen dient te worden van de ouders of voogd. Als een jongere 16 jaar of ouder is, en wilsbekwaam, kan deze zelf toestemming geven. Uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is nodig, omdat het gaat om bijzondere persoonsgegevens.

Toestemmingsverklaringen
Zoals hierboven aangegeven, is een deel van de gegevensverwerking van CoMensha gebaseerd op toestemming van betrokkenen. De AVG stelt strenge eisen aan toestemming.
CoMensha moet kunnen aantonen dat geldige toestemming is verkregen van de betrokkenen om hun persoonsgegevens te verwerken en de mogelijkheid voor betrokkenen om deze toestemming weer in te trekken moet eenvoudig zijn. En CoMensha moet afschriften verkrijgen van de toestemmingsverklaringen. Medio mei 2018 zal CoMensha op de website toestemmingsverklaringen plaatsen voor zowel registratie als voor coördinatie van zorg en opvang, inclusief een toelichting.

Indien na 25 mei 2018 een aanmelding bij CoMensha plaatsvindt door een ketenpartner, dan zal deze aanmelding pas ontvankelijk zijn als er ook afschriften van de toestemmingsverklaringen zijn bijgevoegd.

Privacyreglement
Onder de AGV krijgen betrokkenen, de mensen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, meer en verbeterde privacyrechten ten aanzien van het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering. Daarnaast bestaat op grond van de AVG (net zoals op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Hierbij kijken zij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.

CoMensha heeft gekozen voor een bewaartermijn van twee jaar. Dit betekent dat, indien er twee jaar lang geen activiteiten zijn geweest in een dossier, alle gegevens die naar de persoon herleidbaar zijn, uit het dossier worden verwijderd. Voorgaande onderdelen zullen worden vervat in een privacyreglement dat medio mei 2018 op de website geplaatst zal worden.

Knelpunten
De vrees bestaat dat het aantal aanmeldingen bij CoMensha zal dalen als gevolg van de strenge privacyregelgeving, zoals ook door onze directeur-bestuurder, Ina Hut, in haar column van april 2018 benadrukt. Zo'n daling betekent dat (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel uit beeld blijven en niet de zorg en hulp krijgen waar ze recht op hebben en mogelijkerwijs ook in een uitbuitingsituatie blijven.
Op 29 maart 2018 heeft CoMensha deze zorg ook uitgesproken in de vergadering van de Landelijke Task Force Mensenhandel.
Ook de Nationaal Rapporteur ziet dit gevaar en heeft een brandbrief gestuurd naar het Ministerie van JenV. Op korte termijn zal een overleg plaatsvinden met het Ministerie van JenV, het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, het College voor de Rechten van de Mens, de Autoriteit Persoonsgegevens en CoMensha om te bezien hoe om te gaan met deze knelpunten.

 

 Dit artikel is opgenomen in de nieuwsbrief april 2018