KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Consultatie voorontwerp wetsvoorstel seksuele misdrijven

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft een voorontwerp van een wetsvoorstel gemaakt waarin wordt voorgesteld om de strafbaarstelling van seksuele misdrijven in het Wetboek van Strafrecht uit te breiden en aan te passen. Straffen worden verhoogd en meer vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag worden strafbaar. Ook als dit online gebeurt. 

Met het voorstel worden verschillende effecten beoogd:
- Duidelijke normstelling over seksuele grensoverschrijding;
- Betere bescherming voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag;
- Slachtoffers kunnen in meer situaties aangifte doen van een strafbaar feit;
- Organisaties in de strafrechtketen, zoals politie en openbaar ministerie, worden in staat gesteld gerichter en     effectiever op te treden tegen veelvoorkomend strafbaar gedrag;
- Meer mogelijkheden om een bij het feit passende, hogere straf op te leggen;
- Afschrikwekkende werking die uitgaat van de nieuwe strafbaarstellingen en strafverhogingen.

In de huidige tijd kunnen seksuele misdrijven ook op afstand worden gepleegd. Door de toename van het gebruik van internet, sociale media en smartphones zijn er meer mogelijkheden gekomen voor online seksueel contact. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden voor seksuele grensoverschrijding ook toegenomen. Denk hierbij aan het afdwingen van online seksuele interactie onder dreiging van openbaarmaking van seksueel beeldmateriaal (een vorm van sextortion) of het benaderen van kinderen voor seksuele doeleinden (grooming).

Met name kinderen zijn, gelet op hun leeftijd, in het bijzonder kwetsbaar voor online seksueel misbruik. Doordat kinderen op steeds jongere leeftijd een smartphone hebben kunnen zij gemakkelijker rechtstreeks worden bereikt zonder dat anderen dit merken. Het anonieme karakter van internet biedt extra mogelijkheden voor kwaadwillenden, omdat zij hun identiteit en leeftijd kunnen verhullen. Voorgaande maakt de slachtoffers ook extra kwetsbaar voor uitbuiting.

CoMensha is positief over de voorgestelde modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij de modernisering van de wet wordt rekening gehouden met wat nu wordt gezien als normaal seksueel gedrag van jongeren. Zo wordt het met elkaar uitwisselen van seksueel beeldmateriaal, ook wel sexting genoemd, niet meer strafbaar als dit vrijwillig gebeurt. Dit wordt gezien als normaal seksueel experimenteergedrag van jongeren. Echter, de praktijk wijst uit dat de vrijwilligheid lang niet altijd vanzelfsprekend is. In het voorstel wordt aangegeven dat de capaciteit binnen de zedenteams van de politie gefaseerd zal worden uitgebreid met ongeveer 90fte, waarbij een deel specifiek voor de digitale component.

CoMensha pleit voor een constructieve en nauwe samenwerking tussen de zedenteams van de politie en de AVIM’s (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel) die belast zijn met onderzoek naar mensenhandel.  

Het voorontwerp wetsvoorstel seksuele misdrijven ligt momenteel ter consulatie. Een reactie hierop kan gegeven worden tot en met 16 augustus 2020.