KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

FNV, CNV en VCP, Fairwork en CoMensha schrijven brief aan informateur om aandacht te vragen voor postie arbeidsmigranten

De gezamenlijke vakbonden FNV,CNV en VCP en de NGO’s CoMensha en Fairwork hebben een brief gestuurd naar de informateur Mariëtte Hamer om aandacht te vragen voor de kwetsbare positie van arbeidsmigranten in Nederland. 

Al vele jaren maken de briefschrijfers zich grote zorgen over de positie van arbeidsmigranten en het uitblijven van adequate en structurele maatregelen om hierin verandering te brengen.  

'De verbetering van de positie van arbeidsmigranten behoort een prominente plek te krijgen op de formatieagenda. Primair uiteraard ten bate van de grote groep arbeidsmigranten zelf. Maar ook als maatschappij mogen we deze schrijnende en mensonterende situaties, zoals recent weer zichtbaar was in Linne, niet langer toestaan. Bovendien werken deze praktijken op de arbeidsmarkt een race naar de bodem in de hand die eindigt in arbeidsuitbuiting en mensenhandel.'  

Er wordt in de brief nadrukkelijk aan Hamer gevraagd mee te nemen dat de uitwerking van het advies van de commissie Roemer de hoogste prioriteit moet krijgen. Dat moet nu al gebeuren, zoals Roemer deze week weer opriep, maar ook in het nieuwe kabinet met grote urgentie worden doorgezet. In het advies staan heel concrete actiepunten die snel uitgevoerd kunnen en moeten worden. In het recent uitgebrachte SER Ontwerp-middellange termijn advies wordt ook aangeraden het Roemer advies integraal over te nemen.  

Lees de hele brief over kwetsbare positie van arbeidsmigranten in Nederland hier.

BIJLAGE 1 Arbeidsmigranten en COVID-19 7-4-2020

BIJLAGE 2 Voorstel problematiek van de kwetsbare migrant

BIJLAGE 3 brief FNV-reactie 2e advies aanjaagteam arbeidsmigranten 

BIJLAGE 4 FNV inbreng intensiveren aanpak mensenhandel