KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Ieder kind dat het slachtoffer wordt van misstanden of anderszins lijdt onder interlandelijke adoptie is er één te veel

Op 11 april 2022 maakte minister voor Rechtsbescherming Weerwind bekend dat er, na een opschorting van ruim een jaar, met onmiddellijke ingang weer kinderen uit het buitenland geadopteerd mogen worden. Om het risico op misstanden te verkleinen, zei hij een nieuw interlandelijk adoptiestelsel te willen inrichten, voorzien van ‘extra waarborgen en striktere voorwaarden’. In zijn brief van 10 juni jl. geeft de minister hieraan nadere invulling.

Als organisaties, wetenschappers en experts die zich inzetten voor de rechten van kinderen en slachtoffers van mensenhandel, namen wij met teleurstelling van dit alles kennis. Hetzelfde geldt voor de 13 belangenorganisaties van interlandelijk geadopteerden, medeondertekenaars van deze brief. De oproep om permanent te stoppen met interlandelijke adoptie, is daarmee breed gedragen. Wij vinden dat een permanente stop nodig is om (meer) kinderen beter te beschermen tegen het risico op misstanden en de ontwikkeling van alternatieve vormen van zorg in landen van herkomst te stimuleren.

De minister schrijft dat interlandelijke adoptie kinderen uit het buitenland een kans biedt om op te groeien in een Nederlands gezin. In individuele gevallen kan interlandelijke adoptie door een geadopteerde als positief worden ervaren. Dat geldt echter zeker niet voor alle kinderen. Veel interlandelijk geadopteerden kampen met problemen in relatie tot hun adoptie, zeker als er sprake was van misstanden. Ook het nieuwe systeem is niet waterdicht, zo erkent de minister. Daarmee neemt de minister het risico op nieuwe misstanden voor lief, ondanks dat het de taak van de overheid is om kinderen (en hun geboorteouders1) te beschermen.

Ieder kind dat het slachtoffer wordt van misstanden of anderszins lijdt onder interlandelijke adoptie is er één te veel. Vooralle ondertekenaars van deze brief is het daarom onbegrijpelijk dat de minister krampachtig vasthoudt aan interlandelijke adoptie. Er bestaat immers geen enkele verplichting om kinderen uit het buitenland te adopteren. Het lijkt alsof de minister zowel voor- als tegenstanders tegemoet wil komen met zijn plannen, met als resultaat een draak van een compromis dat niets van de door de commissie Interlandelijke Adoptie (commissie-Joustra, 2021) en de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ, 2016) gesignaleerde problemen écht oplost.

In deze brief zetten we ons gezamenlijke pleidooi voor permanente stopzetting van interlandelijke adopties uiteen. In het eerste deel geven we vier redenen voor een permanente stop en in het tweede stellen we dat het besluit de opschorting op te heffen overhaast en onverantwoord is. In deel III maken we duidelijk waarom het nieuwe door de minister voorgestelde stelsel de gesignaleerde knelpunten niet oplost. Tot slot vestigen we uw aandacht in deel IV graag op het verbeteren van de ondersteuning aan interlandelijk geadopteerden, waarna we deze brief afsluiten.

Lees de brief van CoMensha, Defence for Children, ECPAT en International Child Development Initiatives hier