KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Input CoMensha voor Algemeen Overleg Mensenhandel en Prostitutie

Donderdag 27 september jl. waren onze directeur-bestuurder Ina Hut en manager Brian Varma aanwezig bij het Algemeen Overleg Mensenhandel en Prostitutie (AO) in Den Haag. Ten behoeve van het AO heeft CoMensha vooraf per brief een aantal punten meegegeven aan de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De kamerleden refereerden in het AO veelvuldig aan onderstaande punten.

Zo vraagt CoMensha aandacht voor de moeilijkheden bij in- door- en uitstroom bij opvang. In het bijzonder voor slachtoffers van mensenhandel die ook te maken hebben met drugsverslaving, alcoholverslaving en/of licht verstandelijk beperkt (LVB) zijn (multiproblematiek). Het gevaar is dat slachtoffers uit beeld raken en opnieuw slachtoffer worden van uitbuiting. Uit dit rapport blijkt dat slachtoffers met multiproblematiek geen adequate hulp en opvang krijgen.

Rapport Multiproblematiek
Een dag eerder, op het seminar 'Uitdagingen bij hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel' van CoMensha is het rapport 'Slachtoffers van mensenhandel met Multiproblematiek, discrepantie tussen hulpvraag en zorgaanbod' van CoMensha en Tilburg University aangeboden aan Kees van der Burg, Directeur Generaal Langdurige Zorg, ministerie van VWS.


Vlnr op de foto: Conny Rijken, professor aan Tilburg University die het rapport 'Slachtoffers van mensenhandel met multiproblematiek' op het seminar van 26 september te Nieuwspoort heeft gepresenteerd, Kees van der Burg, Directeur Generaal Langdurige Zorg van VWS, en Ina (H.R.) Hut, directeur-bestuurder CoMensha. (foto: Barbara Vreekamp)

Verplicht melden voor alle melders
Daarnaast pleit CoMensha voor een wettelijke grondslag om te melden bij CoMensha, mede vanwege de AVG. Voor opsporingsdiensten bestaat reeds de verplichting om te melden. Overige melders, zoals zorgcoördinatoren, jeugdzorg- en jeugdbeschermingsinstellingen en gemeenten, mogen alleen melden na toestemming van het slachtoffer of ouders/voogd. Veelal wordt deze toestemming niet gegeven, waardoor aard en omvang van mensenhandel slechter wordt en slachtoffers ook niet de benodigde gespecialiseerde hulp krijgen.

Meer aandacht voor Caribische deel
Verder benoemt CoMensha dat er meer aandacht moet zijn voor preventie, slachtofferhulp en opvang in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Zicht op aard en omvang van mensenhandel is er nauwelijks in dit onderdeel van ons Koninkrijk. CoMensha acht het wenselijk dat het mandaat van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (BNRM) wordt uitgebreid naar het Caribisch deel om zo samen met CoMensha een stevige rol te kunnen pakken voor wat betreft het opzetten van registratie en coördinatie van opvang van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel.

Zorgcoördinatie
CoMensha heeft recentelijk subsidie ontvangen ten behoeve van een aanjagende rol richting (centrum)gemeenten zodat de landelijke uitrol van zorgcoördinatie een feit wordt. Daarbij wordt intensief samengewerkt met de VNG. Nog steeds verkeren er gemeenten in de ontkenningsfase als het gaat om mensenhandel. Het Interbestuurlijk Programma (IBP) bevat een inspanningsverplichting; een resultaatsverplichting zou volgens CoMensha wenselijk zijn.

Systeemanalyse
CoMensha heeft, met unanieme instemming van de Taskforce Mensenhandel, het initiatief genomen om met een aantal ketenpartners onder begeleiding van TNO de aanpak van mensenhandel in de basis door te lichten en de belangrijkste factoren van invloed en de maatregelen in het domein van mensenhandel als geheel in kaart te brengen. Hiermee kan op een onderbouwde manier en met visie invulling gegeven worden aan de punten in het regeerakkoord. Op het AO benadrukte de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Mark Harbers, het 'goede initiatief van CoMensha' om met een systeemanalyse te komen, waarvan de resultaten worden meegenomen in het plan van aanpak. Inmiddels is bekend dat dit plan van aanpak voortaan 'Programma Samen tegen Mensenhandel' heet.

Gedwongen jongens/mannenprostitutie
Mensenhandel is voor een groot deel onzichtbaar in Nederland. Dat geldt al helemaal voor gedwongen jongens-/mannenprostitutie. In 2017 heeft CoMensha 68 meldingen ontvangen van buitenlandse mannen die seksueel worden uitgebuit. De ervaring leert dat veldonderzoek essentieel is om deze slachtoffers in beeld te krijgen. CoMensha ziet graag dat hiervoor meer financiële middelen worden uitgetrokken.

Meer informatie
Beide brieven van CoMensha aan de Kamerleden, met daarin uitgebreider bovengenoemde punten beschreven, zijn in te zien: