KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Internationaal samenwerken

Mensenhandel gaat over grenzen heen. Daarom neemt CoMensha actief deel aan internationale netwerken, delen we ervaringen, ideeën en best practices met hen en leveren we input aan buitenlandse overheden, NGO's en allianties om mensenhandel te bestrijden. Zo is onze collega Brian Varma recentelijk in respectievelijk Rabat en Bangkok geweest en begeleidden hij, Eefje de Volder en Pinky Ntoane werkbezoeken van delegaties uit Finland en Rwanda.

Thailand / Bangkok
Van 3 tot en met 5 april jl. was onze manager Brian Varma aanwezig bij de conferentie ‘Global Consulation on Prevention of Trafficking and Unsafe Migration’ in Bangkok, georganiseerd door de Global Alliance Against Traffic in Women. NGO’s uit 29 landen vanuit diverse continenten waren vertegenwoordigd. Europa was vertegenwoordigd door het La Strada International netwerk. Tijdens de conferentie is gesproken over preventieactiviteiten, safe migration en safe and fair migration vanuit het perspectief van migrantenvrouwen.

Door CoMensha is een presentatie gegeven over het ontstaan van onze rondreizende fototentoonstelling Open je Ogen. Deze tentoonstelling wordt door CoMensha strategisch ingezet om meer aandacht voor mensenhandel te creëren. Zo gaat de opening van de tentoonstelling vaak gepaard met een seminar voor en met de diverse ketenpartners met als doel meer bewustwording te creëren op het thema mensenhandel en gemeenten te mobiliseren om te investeren in de aanpak van mensenhandel. De in Bangkok aanwezige deelnemers waren onder de indruk van de tentoonstelling

Bangkok groepsfoto april 2019

De vertegenwoordigers van NGO's uit 29 landen. 

Andere onderwerpen die tijdens de conferentie naar voren kwamen:

Huishoudelijke hulp
De International Labour Organisation (ILO) riep op om de (rechts)positie van huishoudelijke hulpen te versterken met gebruikmaking van technologie. In de praktijk blijkt dat huishoudelijke hulpen veelal geen bescherming genieten via het arbeidsrecht, maar (deels) via het immigratierecht.
Specifiek voor huishoudelijke hulpen wordt in een aantal landen gebruik gemaakt van het Kafalasysteem. Dit is een juridisch systeem waaronder gastarbeiders vallen die werken in Arabische landen als Libanon, Saoedi-Arabië, Jordanië en de Golfstaten. Onder dit systeem moeten alle ongeschoolde gastarbeiders een 'sponsor' hebben, meestal hun werkgever. Deze werkgever is verantwoordelijk voor de gastarbeider en de gastarbeiders zelf hebben nauwelijks rechten.

Memorandum of Understanding
Oegandese vrouwen bijv. gaan geregeld naar Jordanië om in de huishouding te werken. Wat werd opgemerkt, is dat de Islam wordt gebruikt om huishoudelijke hulpen te werven door te stellen dat ‘migratie goed voor je is’. Met name rond de Ramadan is er in het Midden-Oosten veel vraag naar huishoudelijke hulpen. De Oegandese overheid heeft een Memorandum of Understanding afgesloten met diverse landen in het Midden-Oosten dat het makkelijker maakt om huishoudelijke hulpen te laten overkomen.

Onderzoek onder migratievrouwen
Ook is de Feminist Participatory Action Research (FPR) besproken. Dit onderzoek richt zich op het naar boven krijgen van ervaringen van migrantenvrouwen en de genderdynamiek. Met dit onderzoek worden ervaringen van migranten uit landen van herkomst- en bestemmingslanden samengebracht.

Uit dit onderzoek is o.a. gebleken dat in Libanon er financiële en sociale redenen zijn voor vrouwen om in het buitenland werk te zoeken. De vrouwen hebben aangegeven dat ze niet voldoende informatie over hun rechten konden krijgen, onvoldoende informatie over visazaken en onvoldoende informatie over wat er eventueel kan gebeuren als je weg zou lopen bij de opdrachtgever in het buitenland. Verder gaven ze aan dat het salaris erg laag was en de werk- en leefomstandigheden slecht. Toegang tot het recht is minimaal.

Enkele FPR-aanbevelingen:

  • De overheid dient te investeren in het signaleren van mogelijke slachtoffers van mensenhandel (first level identification).
  • Migranten meer / beter informeren in zowel bron- als bestemmingsland over rechten en plichten.
  • Verbeteren van de condities voor freelance werken.
  • Toestaan dat de migranten de beschikking hebben over hun eigen identiteitspapieren.
  • Minder visa verstrekken ten behoeve van huishoudelijk hulp.

Geweld
Indonesië (West-Java) gaf aan dat hun ingezetenen voornamelijk richting Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Koeweit vertrekken. Hun ervaring is dat er veel geweld wordt gebruikt tegen huishoudelijke hulpen. Door de vrouwen wordt dit als ‘normaal’ beschouwd, ook vinden ze dat vrouwen minder mobiel hoeven te zijn in vergelijking tot mannen. Het geloof speelt hierbij ook een rol.
De ervaring is dat migranten niet snel klagen. Pas als ze helemaal geen geld kunnen terugsturen naar hun land van herkomst, zullen ze aan de bel trekken. Ook hier wordt het Kafalasysteem toegepast, migranten kunnen dus geen aanspraak maken op arbeidsrechten. Vervalsing van identiteitspapieren gebeurt ook, om maar migranten binnen te halen.

Bandana Pattanaik, International Coördinator van GAATW, gaf in haar afsluiting aan dat NGO’s kritisch naar zichzelf aan moeten kijken om er zeker van te zijn dat wat ze doen voor hun doelgroep ook echt is waar de doelgroep iets aan heeft. Kritische zelfreflectie is een must. De maatschappelijke discussie op het gebied van migratie zou van insteek moeten veranderen. De focus zou meer moeten liggen op sociale rechten in plaats van op criminaliteit.

Rabat 11-12 maart 2019 Marokko / Rabat
Op 11 en 12 maart jl. was CoMensha op uitnodiging van het UNODC aanwezig bij een seminar over een nationale verwijsmechanisme voor slachtoffers van mensenhandel in Rabat, Marokko. Het seminar werd georganiseerd door het UNODC, Regional Office for the Middle East and North Africa, voor de Marokkaanse overheid.

In 2016 heeft de Marokkaanse overheid wetgeving aangenomen op het gebied van de aanpak van mensenhandel. Echter, implementatie hiervan en de vorming van een nationale Task Force en een verwijzingsmechanisme laat nog op zich wachten.

Diverse experts van het ICMPD, the Danish Centre Against Human Trafficking, the TIP coordinating body in Nepal,  officier van Justitie uit Catania, Sicilië, IOM, OSCE en CoMensha waren uitgenodigd om best practices te presenteren en tools te bieden.

Brian Varma heeft een presentatie gegeven over CoMensha en hoe de samenwerking met ketenpartners in Nederland is vormgegeven. In zijn presentatie heeft hij benadrukt dat de aanpak van mensenhandel niet alleen een zaak is van opsporingsinstanties en overheidsorganisaties, maar dat het belangrijk is om ook zorgpartijen, NGO’s en private partijen hierbij te betrekken.

 

Werkbezoeken bij CoMensha
Lees voor de werkbezoeken van de delegaties uit Finland en Rwanda de eerdere nieuwsberichten.