KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Internationale ketensamenwerking

Mensenhandel gaat over grenzen heen. Daarom neemt CoMensha actief deel aan internationale netwerken, delen we ervaringen, ideeën en best practices met hen en leveren we input aan buitenlandse overheden, NGO's en allianties om mensenhandel te bestrijden. Zo zijn onze collega's Brian Varma, Rik Viergever en Noura Ammar recentelijk in respectievelijk Brussel, Stockholm en Sofia geweest om hun expertise op het gebied van mensenhandel in te brengen.

Brussel

Civil Society Platform
Op 4 en 5 december jl. was collega Brian Varma in Brussel bij de bijeenkomst van het EU Civil Society Platform against Trafficking in Human Beings. Voorafgaand was er een pre-meeting met de aanwezige leden van het La Strada International network. Vanuit Nederland waren naast CoMensha ook het CKM, Nidos en Scharlaken Koord aanwezig.

Op 4 december is de 'Second Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings' gepresenteerd. De Europees commissaris voor onder andere Migratie, Dimitris Avramopoulos, heeft dit ingeleid en gaf aan dat: "Thousands of human beings are still trafficked every year in the European Union. This happens right under our watch “ to women, children, to EU and non-EU citizens. Despite progress in some areas, there is an imperative need to end the culture of impunity for perpetrators and abusers. It is time for law enforcement and justice authorities across Member States to further step up cooperation and duly enforce existing legislation to catch those involved in this heinous crime, and offer effective and rightful protection to the victims.

Vervolgens stipte de EU Anti-Trafficking Coordinator, Myria Vassiliadou, aan dat: "The findings of this second report are encouraging but at the same time concerning. A lot has been achieved but our ultimate goal must remain eradicating the crime, we owe this to the victims. We have a rich toolbox at EU level ready to be fully implemented and ensure that no victims remain invisible.

De Europese Commissie kwam met de volgende aandachtspunten voor de komende periode:
- verbetering van de gegevensverzameling: de lidstaten moeten de registratie van gegevens verbeteren in het bijzonder over geslacht, leeftijd, vormen van uitbuiting, burgerschap van slachtoffers en daders, alsmede over bijstand en bescherming;
- het tegengaan van de cultuur van straffeloosheid: in de bestaande EU-regelgeving is al sprake van strafbaarstelling van degenen die bewust gebruik maken van diensten van slachtoffers van mensenhandel en de Commissie moedigt de lidstaten aan deze bepalingen in hun nationale wetgeving te implementeren;
- bevordering van gecoördineerde acties: de lidstaten moeten de transnationale rechtshandhaving en justitiële samenwerking blijven versterken en tegelijkertijd de samenwerking met niet EU-landen bevorderen;
- de toegang van de slachtoffers tot de rechter waarborgen: de lidstaten worden aangemoedigd om de nationale wetgeving in werking te laten treden door ervoor te zorgen dat er instrumenten worden ingevoerd voor vroegtijdige identificatie van slachtoffers van mensenhandel, toegang tot compensatie verbeteren en bevordering van passende training voor professionals en borging hiervan.


Onze collega Brian Varma (r) samen met Pia Marttila (l), Coördinator Misdaad Slachtofferhulp, Ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel bij RIKU.

Aansluitend was er een paneldiscussie. Het panel bestond- naast de EU-Anti-trafficking Coordinator - uit, Malin Bjork (Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links), Teresa Jimenez-Becerril Barrio (Fractie van de Europese Volkspartij, christendemocraten), Anna Hedh (Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten), Maximilian Axel Nicolae (directeur van de Nationaal Bureau tegen mensenhandel in Roemenië) en Venla Roth (Senior Officer bij het Bureau van de Non-Discrimination Ombudsman, tevens de Finse Nationaal Rapporteur Mensenhandel).

In de discussie kwam naar voren dat de roep naar onvoorwaardelijke zorg voor slachtoffers van mensenhandel noodzakelijk is en dat goede ondersteuning van slachtoffers de aangifte kan bevorderen, er meer moet worden gedaan om barriéres op te werpen tegen mensenhandelaren, meer aandacht moet komen voor de aanpak van daders en dat het aantal strafzaken en veroordelingen laag is.
Wederom werd door Anna Hedh (zij zat vorig jaar ook in een panel) benadrukt dat de aanpak van 'demand' (de vraag) voorop moet worden gesteld en dat het Zweedse model Europa-breed geïntroduceerd zou moeten worden.

Dag 2 stond in het teken van drie workshops met de onderwerpen:
1. National and transnational alliance building - Putting words into action.
2. Victims of trafficking - Prevention, identification, and access to rights.
3. Roma victims of trafficking - Prevention, identification and access to rights.

CoMensha was aanwezig bij workshop 1 en heeft onder meer uiteengezet hoe NGO's en de zorg in Nederland onder andere samenwerken op het operationeel, tactisch en strategisch niveau als het gaat om het zorg en opvang voor slachtoffers van mensenhandel in respectievelijk het zorgcoördinatorenoverleg, het Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM) en de Task Force Mensenhandel en benoemde het La Strada International netwerk als best practice van internationale samenwerking.

DESIrE
Collega Rik Viergever was donderdag 13 december jl. bij de eindconferentie van het EU-project DESIrE (DEmand for Sexual exploitation in Europe) dat in Brussel werd gehouden. Het was de uiteindelijke bijeenkomst waar de resultaten van het onderzoek in de vier betrokken landen (Polen, Kroatië, Nederland en Zweden) gepresenteerd werden. Het was een dag vol interessante bevindingen en discussies met betrekking tot de invloed van prostitutiebeleid op seksuele uitbuiting in de vier landen. Een en ander resulteerde in een gedeelde visie en einddoel: dat seksuele uitbuiting iets van het verleden dient te worden. DESirE heeft een speciale website waarop ook de resultaten van het onderzoek staan. Bekijk ook het filmpje van DESIrE over mensenhandel in de prostitutiesector.


Sibel Top van de Vrije Universiteit Brussel

Benelux seminar
Op donderdag 29 november jl waren onze collega's Rik Viergever en Noura Ammar aanwezig bij de Benelux Bewustmakings- en uitwisselingsdag over mensenhandel in Brussel met als titel Welke rol kunnen medische professionals spelen?. Hierbij gaven sprekers uit de drie landen inzicht in de beschikbare zorg- en opvangmogelijkheden voor mensen die in mensenhandelsituaties hebben gezeten, en over wat er gedaan is om signalering en doorverwijzing door medische professionals te stimuleren.

CoMensha heeft samen met de Belgische NGO Pag-Asa een workshop verzorgd, gericht op wat er gebeurt met een slachtoffer na doorverwijzing, het hulpaanbod en de voorwaarden.

Diverse deelnemers waren geïnteresseerd in het Nederlandse systeem. Ook veel interesse was er voor het vanuit CoMensha geïnitieerde factsheetproject en het gebruik hiervan. Eén meldcode en één 1 contactorganisatie (Veilig Thuis) voor alle vormen van geweld, mishandeling, misbruik, verwaarlozing en uitbuiting. Deze contactorganisatie zet vervolgens door naar de relevante organisaties voor advies over en coördinatie van specifieke problematiek (zoals CoMensha voor mensenhandel). Vooral vanuit het oogpunt van medische professionals die al zeer veel moeten doen, en voor wie goed omgaan met gevallen van geweld een bijzaak is, werd dit als een grote meerwaarde gezien.

Stockholm
Op dinsdag 27 november jl. was Brian Varma in Stockholm bij de eindconferentie van het TRAM-project, Trafficking along Migration Routes. Het betrof een project van International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), in samenwerking met Terre des Homes, Council of the Baltic Sea States Secretariat (CBSS), Bulgarian National Commission to Combat Trafficking in Human Beings, Greek National Centre for Social Solidarity en La Strada International en met financiering vanuit het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF).

Op de conferentie werd het rapport gepresenteerd over mensenhandel tijdens de migratieroutes, de knelpunten bij identificatie van slachtoffers mensenhandel.


Vineta Polatside van CBSS geeft een presentatie over de roadmap van de integratie van slachtoffers van mensenhandel


Daarnaast waren diverse presentaties waaronder twee van ervaringsdeskundigen. Farah Abdi verliet Somalië in 2012, vluchtend voor vervolging in verband met genderverandering. Ze arriveerde per boot in Malta, waar ze asiel verleend kreeg. Daar begon ze te pleiten voor gender- en vluchtelingenrechten. Farah is auteur van de autobiografie ˜Never arrive', en is ook de ontvanger van de International Bremen Peace Award en de Queen of England Award voor jonge leiders.

Ook sprak Bahar Mozaffari, afkomstig uit Iran en gevlucht naar Turkije, omdat ze wilde scheiden van haar man wegens huiselijk geweld. Ze belandde uiteindelijk in Finland, waar ze in 2017 een award heeft gekregen als vluchteling die de draad in haar leven weer heeft opgepakt.

Beide sprekers hebben aangegeven waar ze tegen aanliepen tijdens hun migratieroute en hoe ze vervolgens hun weg hebben gevonden. Onderdeel van het project was de ontwikkeling van een ˜Road Map of integration for victims of human trafficking in Finland Germany and Sweden'.

Sofia
Van maandag 1 oktober t/m 3 oktober jl. was Brian Varma in Sofia, Bulgarije, voor de eindconferentie van het Safe!-project. SAFE! (Safe and Adequate Return, Fair Treatment and Early Identification of Victims of Trafficking) is een project met een looptijd van twee jaar dat gestart is op 1 januari 2017 en getrokken wordt door HVO-Querido en een international consortium bestaande uit NGO's, GO's and IGO's vanuit Nederland, Hongarije, Bulgarije en Macedonië.

Dit project is ook gefinancierd vanuit het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en heeft zich onder meer gericht op de identificatie van slachtoffers van mensenhandel in de asiel en migratie context, ontwikkeling van trainingen en borging van kennis. Ook is er vanuit La Strada International (LSI) een vragenlijst gelanceerd onder de EU-lidstaten door LSI en CoMensha, met als doel input te verzamelen over trends, bottlenecks, knelpunten en best practices. Alle verzamelde informatie zal worden verwerkt in een eindrapportage die begin 2019 gereed zal zijn.

In de marge van de conferentie is er een besloten kennismaking georganiseerd met UN Rapporteur, Maria Grazia Giammarinaro, voor de aanwezige leden van het La Strada International netwerk. De VN Rapporteur heeft verzocht om input voor een rapport waarmee zij bezig is, het rapport richt zich op innovatieve en vernieuwende modellen om slachtoffers van mensenhandel goed te laten deelnemen aan de samenleving. Dit rapport zal in juni 2019 worden aangeboden aan de United Nations Human Rights Council (UNHRC).