JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Nationaal Rapporteur Mensenhandel: ‘Over 2017 slechts 958 slachtoffers in beeld’

Op de Europese dag tegen Mensenhandel, 18 oktober 2018, presenteerde Herman Bolhaar, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, de Slachtoffermonitor mensenhandel 2013-2017. Hij stelt hierin dat het zicht op (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel niet verbetert. Zo zijn er over 2017 slechts 958 slachtoffers in beeld. De Nationaal Rapporteur baseert zijn cijfers op slachtoffers die zijn geregistreerd bij CoMensha, het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, en bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De bevindingen uit de Slachtoffermonitor leiden tot vier aanbevelingen. De eerste twee aanbevelingen gaan over het (volledig en op eenduidige wijze) registreren van informatie over slachtoffers van mensenhandel. De laatste twee aanbevelingen gaan over het verrichten van extra onderzoek naar de verschillen in meldingen tussen politie-eenheden en onderzoek naar de reden dat een aanzienlijk deel van de slachtoffers kiest voor een asielprocedure.

Afname informatie-uitwisseling ketenpartners
Zo uit de Nationaal Rapporteur inzake de registratie onder andere zijn terechte zorgen over het niet melden door jeugdhulpinstellingen, NGO's en zorgcoördinatoren bij CoMensha. Hij heeft staatssecretaris Harbers van het ministerie van Justitie en Veiligheid aanbevolen al het benodigde te doen om te zorgen dat deze organisaties alle bij hen bekende slachtoffers kunnen (blijven) melden bij CoMensha.

CoMensha deelt de zorg van de Nationaal Rapporteur. Directeur-bestuurder Ina Hut brengt dit ook regelmatig onder de aandacht. Ina Hut: "Ik maak mij grote zorgen over de signalering en bewustwording van mensenhandel. Die zorg wordt vooral veroorzaakt door het feit dat mensenhandel in Nederland te weinig wordt gezien. Zo hebben bijvoorbeeld nog steeds te veel gemeenten nauwelijks of geen aandacht voor mensenhandel, alhoewel we ook wel positieve ontwikkelingen zien bij een aantal gemeenten. Ook leidt de veranderende privacy wet- en regelgeving ertoe dat zorgcoördinatoren, jeugdzorginstellingen, etc. minder melden.

Wij zien - samen met onze ketenpartners - de mogelijkheden tot informatie-uitwisseling tussen ketenpartners afnemen en dat is niet in het belang van de slachtoffers van mensenhandel. Uiteraard dienen we de privacy van het individuele slachtoffer te beschermen. Maar juist door het uitwisselen van informatie tussen de ketenpartners kunnen we slachtoffers bescherming en veiligheid bieden en meer zicht krijgen op aard en omvang van mensenhandel in Nederland. Op de langere termijn draagt dit bij aan een betere aanpak van mensenhandel en bescherming van slachtoffers".

CoMensha pleit daarom samen met de Nationaal Rapporteur om in goed overleg met de regering te komen tot een oplossing die de belangen van en zorg aan individuele slachtoffers niet schaadt en tegelijkertijd recht doet aan de algemene belangen van en zorg voor slachtoffers.

Klik hier voor de website van de Nationaal Rapporteur met meer informatie en de Slachtoffermonitor mensenhandel 2013-2017.

Het beeld van 2017
Eerder dit jaar verspreidde CoMensha Het beeld van 2017 vertrouwelijk onder haar stakeholders. Navolgend op de publicatie van de cijfers door de Nationaal Rapporteur, is 'Het beeld van 2017' van CoMensha ook voor andere geïnteresseerden beschikbaar.

In dit jaarbeeld maakt CoMensha melding van een lichte stijging van het aantal (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel ten opzichte van voorgaande jaren. Het verschil in het aantal van 1.076 over 2017, zoals door CoMensha gecommuniceerd, en de 958 door de Nationaal Rapporteur, is te verklaren doordat de Nationaal Rapporteur slachtoffers van seksuele uitbuiting die uitsluitend door de Koninklijke Marechaussee (KMar) zijn gemeld, niet meeneemt.
 Zie ook aandacht voor mensenhandel op 18 oktober via de bewustwordingscampagne 'Open je ogen voor mensenhandel' die van 16 oktober - 27 november 2018 bij de Raad van Europa in Straatsburg heeft gestaan.


Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van december 2018