KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Nationaal Verwijsmechanisme

In haar negende rapportage doet de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen een aanbeveling aan de minister van Veiligheid en Justitie om zorg te dragen voor de ontwikkeling van een nationaal verwijsmechanisme ter bescherming van slachtoffers van mensenhandel. De minister heeft inmiddels aangegeven deze aanbeveling over te nemen en ermee aan de slag te gaan.
In een nationaal verwijsmechanisme worden alle verantwoordelijkheden en procesafspraken vastgelegd in een alomvattend document. Hierin staat hoe de betrokken partijen kunnen en moeten samenwerken.

De rapporteur geeft aan dat het opzetten van een dergelijk mechanisme urgent is, met name omdat een aantal werkdocumenten waarin de bescherming van slachtoffers was geregeld, de Aanwijzing mensenhandel van het OM en de B9-regeling, zijn gewijzigd. Deze documenten bevatten voorheen uitgebreide procesbeschrijvingen voor alle organisaties vastgelegd in beleid. Nu is dat niet meer zo.

Een nationaal verwijsmechanisme heeft betrekking op alle fasen waarin een (mogelijk) slachtoffer in contact komt met overheids- en hulpverleningsinstanties. Onderdeel van dit mechanisme is de meldplicht naar CoMensha. Dit geldt ook voor organisaties die nu nog geen meldplicht hebben. Bovendien moet er rekening worden gehouden met alle (mogelijke) slachtoffers ongeacht hun nationaliteit, minderjarigheid of meerderjarigheid.

CoMensha juicht een nationaal verwijsmechanisme toe. Eind 2010 organiseerden wij een mini-conferentie "Denk jij wel eens na over uitbuiting?". Een van de conclusies naar aanleiding van dit symposium was om te kijken naar de mogelijkheden van een nationaal verwijsmechanisme in Nederland.

Zie: http://www.wegwijzermensenhandel.nl/