LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Nationaal verwijsmechanisme

Een nationaal verwijzingssysteem is - kort gezegd - een wegwijzer of raamwerk waarin is aangegeven hoe de verschillende ketenpartners van zowel de zijde van de overheid, als van de zijde van maatschappelijke organisaties handelen om slachtoffers van mensenhandel te identificeren, ondersteunen en indien nodig op te vangen.
Dit door hen door te verwijzen naar relevante diensten en organisaties. Het nationaal verwijzingsmechanisme is daarmee bij uitstek een instrument voor het meer centraliseren en stroomlijnen van procedures en regelingen én het in beeld krijgen van concrete verbeterpunten in de bescherming van slachtoffers. Ook is het behulpzaam bij het optimaliseren van de samenwerking tussen de relevante professionals en organisaties. Doel is dat de slachtoffers dit concreet gaan merken door een beter hulp- en opvangaanbod op maat. Het verwijzingsmechanisme is bedoeld voor alle slachtoffers van mensenhandel.

De ministers en staatssecretarissen van VenJ, VWS en SZW hebben daarom “ mede in het verlengde van de aanbeveling daartoe van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen - een interdepartementale projectgroep ingesteld om met voorstellen voor een nationaal verwijzingsmechanisme slachtoffers mensenhandel te komen.

Het project nationaal verwijzingsmechanisme slachtoffers mensenhandel:
Tot eind mei 2014 worden in het kader van het interdepartementale project (VenJ, VWS en SZW) voorstellen voor een verwijzingsmechanisme slachtoffers mensenhandel uitgewerkt. Op basis hiervan vindt nadere besluitvorming plaats en volgen wellicht nog vervolgacties. In het project zal in deze eerste fase onder andere inzicht moeten worden verkregen in wie, wat en wanneer doet voor (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel, de witte vlekken, knelpunten, dubbelingen en onevenwichtigheden. De bestaande regelingen etc. vormen hierbij het uitgangspunt. Het slachtoffer staat hierbij steeds centraal.

In het project wordt ingezet op de volgende lijnen:
1. Stroomschema / 'foto' met bestaande regelingen etc
2. Expertmeetings;
3. Werkbezoeken;
4. Bezien van de buitenlandse ervaringen met nationale verwijzingsmechanismen;
5. Profielschetsen van slachtoffers mensenhandel.

Dit alles in samenwerking met relevante uitvoeringsorganisaties, NGO's en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Zie: http://www.wegwijzermensenhandel.nl/