KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Nationaal Verwijsmechanisme

Binnen het interdepartementale project Nationaal Verwijsmechanisme Slachtoffers Mensenhandel (VenJ, VWS en SZW) worden de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende organisaties in kaart gebracht en op elkaar afgestemd; wie doet wat wanneer voor slachtoffers mensenhandel. Signalering en bescherming van het slachtoffer staat centraal.
Het verwijsmechanisme is het instrument om de verschillende kaders en regelingen, zoals de Aanwijzing van het OM, het Referentiekader van de politie en de Vreemdelingencirculaire beter op elkaar af te stemmen. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan de verschillende acties die zijn aangekondigd in de brief van 25 juni 2014 aan de Tweede Kamer. Met betrokkenheid van een groot aantal partijen wordt onder andere gewerkt aan het bouwen van de wegwijzer voor slachtoffers, het formuleren van een gezamenlijke indicatorenlijst, en de verkenning van de mogelijkheden en wenselijkheid van multidisciplinaire identificatie van slachtoffers. De eerste resultaten worden eind 2014 gepresenteerd.

Zie: http://www.wegwijzermensenhandel.nl/