KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Nieuwe factsheets voor professionals beschikbaar over huiselijk geweld en kindermishandeling

Meer dan vijftig organisaties die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun kennis en expertise gebundeld in meer dan 25 factsheets die in de Week tegen Kindermishandeling en speciale dagen tegen geweld tegen mannen en vrouwen beschikbaar zijn gekomen. De factsheets zijn bedoeld om professionals te helpen bij het signaleren van verschillende vormen van geweld en hoe te handelen.

De factsheets zijn openbaar toegankelijk en staan op de speciale website over huiselijkgeweld.nl.

Er bestaan veel verschillende typen huiselijk geweld en kindermishandeling. Denk bijvoorbeeld naast (ex-)partnergeweld en kindermishandeling aan ouderenmishandeling, aan de opkomst van online seksuele intimidatie van jongeren, aan jongeren of volwassenen die uitgebuit worden door mensenhandelaren of aan vrouwelijke genitale verminking.
Bij al deze typen geweld kunnen er specifieke signalen, risicofactoren en doorverwijsoverwegingen spelen. Daarom is er in het kader van dit project voor elk type geweld een factsheet ontwikkeld, waarmee de professional in één oogopslag al deze informatie voor handen heeft. De factsheets komen nog beschikbaar in het Engels.

Meldcode
De nieuwe factsheets bieden praktische tips bij het signaleren van alle typen geweld en bij wat te doen wanneer je als professional signalen tegenkomt. Ook geven de factsheets een aanzet tot handelen voor alle beroepsgroepen die met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling werken, zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, psychologen, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers, onderwijzend personeel, kinderopvangmedewerkers, wijkteammedewerkers, en anderen.

Unieke samenwerking
Het project genereert vooral extra aandacht voor die groepen slachtoffers van geweld die wel aandacht verdienen, maar dat vaak niet genoeg krijgen, vertelt Rik Viergever, projectleider bij CoMensha, die het gezamenlijk project heeft geïnitieerd. Een belangrijk onderdeel van dit project is de brede betrokkenheid van organisaties met expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en van beroepsverenigingen van professionals die de factsheets gaan gebruiken.

Marianne van der Krans van Veilig Thuis: Het is goed dat we bij de ontwikkeling van elke factsheet betrokken zijn. De kracht van samenwerking en partnerschap komt naar voren in het resultaat. Dat past goed bij onze werkwijze als Veilig Thuis.

Niet alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden tijdig gesignaleerd, een voorbeeld daarvan is seksueel geweld, zegt Wilma Schakenraad van Movisie. De factsheets bieden veel informatie, ook over specifieke vormen. Wij participeren in dit project omdat wij het belangrijk vinden dat deze informatie breed beschikbaar is en actueel gehouden wordt.

Robinetta de Roode, van de artsenfederatie KNMG: Deze factsheets bieden een waardevolle praktische aanvulling op de nieuwe KNMG-meldcode. (eind november). We vinden het als artsenfederatie mooi om te zien hoe CoMensha en andere partijen uit het veld zich inzetten om vanuit hun deskundigheid deze informatie bijeen te brengen.

50 betrokken organisaties
De betrokken organisaties die de leiding hadden bij de ontwikkeling van een factsheet of op een andere manier een grote rol hadden in dit project zijn (in willekeurige volgorde):
- GGD GHOR Nederland,
- Nederlands Jeugdinstituut (NJi),
- TNO,
- Bureau van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen,
- Augeo,
- Landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen Pharos,
- SHOP Den Haag,
- de Kindcheck, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG),
- Verzorgenden & Verpleegkundigen Nederland (V&VN),
- Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG),
- Stichting LOS,
- Blijf Groep,
- Stichting Wende / Perspektief,
- Fier - expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties,
- Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE),
- Radboudumc - Department Primary and Community Care,
- Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis,
- het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating,
- het Verwey-Jonker Instituut,
- Stichting AROSA,
- Slachtofferhulp Nederland,
- Federatie Opvang,
- de Stichting Zelfbeschadiging,
- Fivoor,
- Leger des Heils,
- de Waag Nederland,
- Veilig Thuis,
- Movisie,
- Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG),
- CoMensha (hét landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel)

Daarnaast hebben nog tientallen andere organisaties bijgedragen aan de ontwikkelde factsheets door feedback te geven en mee te denken over de inhoud.

Meer weten over het project?
Neem contact op met Rik Viergever, projectleider bij CoMensha via (033) 448 11 86 of r.viergever@comensha.nl.
Klik hier om rechtstreeks naar de factsheet over Mensenhandel te gaan

 Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van december 2018