KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Opinie: Stop adopteren van kind uit buitenland definitief

Minister Weerwind wil interlandelijke adoptie hervatten. Geen goed idee, stellen Mirjam Blaak (Defence for Children), Ina Hut (CoMensha) en Nico van Oudenhoven (International Child Development Initiatives) in het Algemeen Dagblad. Het is pijnlijk voor geadopteerden en bovendien slecht voor de landen van herkomst.

Minister voor Rechtsbescherming Weerwind wil interlandelijke adopties hervatten en een ‘nieuw’ adoptiestelsel inrichten met striktere voorwaarden. Het belang van het kind moet daarbij voorop staan. Wat dit belang inhoudt, daarover verschillen de meningen. ‘Stoppen’, zegt de één. ‘Doorgaan’, zegt de ander. De minister wil beide groepen tegemoet komen. Het resultaat is, hoe goedbedoeld ook, een draak van een compromis dat structurele misstanden niet oplost. Het zou niet moeten gaan om de voor- en tegenstanders van adopties vanuit het buitenland. Het gaat om bescherming van kwetsbare kinderen tegen het verlies van hun identiteit en het voorkomen van misstanden. Ieder kind dat lijdt onder interlandelijke adoptie, is er één te veel. Hetzelfde geldt voor hun geboorteouders. Interlandelijke adoptie is heel ingrijpend voor kinderen. Ze worden gescheiden van hun geboorteouders en geboorteland. Dit is onomkeerbaar en heeft grote invloed op de ontwikkeling van hun identiteit. Als ze op zoek gaan naar informatie over hun adoptie, hun oorspronkelijke familie en ontstaansgeschiedenis, blijkt die informatie vaak onmogelijk te achterhalen. Dit veroorzaakt boosheid, pijn en verdriet bij veel, inmiddels volwassen, interlandelijk geadopteerden en hun geboorteouders.

Het problematische met deze adoptie is dat het systeem structurele misstanden met zich meebrengt. Er is een ‘adoptiemarkt’ ontstaan, waarin de vraag naar adoptiekinderen aanbod creëert. Zelfs de overheid werkte in het verleden mee aan frauduleuze adopties. De minister erkent dat het onmogelijk is het systeem zo in te richten dat misstanden kunnen worden voorkomen. Hij wil de risico’s verkleinen door de bemiddelingsbureaus samen te voegen en onder strikter overheidsgezag te plaatsen. Maar we weten al dat dit eigenlijk geen effect zal hebben. Nederland heeft in de herkomstlanden namelijk geen enkele zeggenschap. Het herkomstland bepaalt zelf of een kind voor interlandelijke adoptie kan worden aangeboden.

Een kind komt daarvoor volgens het VN-Kinderrechtenverdrag en het Haags Adoptieverdrag alleen in aanmerking als er écht geen passende opvang in het eigen land is. Deze voorwaarde geldt al jaren, al presenteert de minister het als een nieuwe regel. Het is onmogelijk voor een ontvangend land als Nederland te controleren of deze voorwaarde daadwerkelijk wordt nageleefd. Daar verandert het door de minister voorgestelde systeem niets aan, terwijl het jaarlijks miljoenen euro’s kost. Bovendien ondermijnt adoptie de ontwikkeling van alternatieve vormen van opvang in de landen van herkomst. Wij vinden dat Nederland het geld beter kan inzetten om de ontwikkeling van lokale vormen van opvang, zoals pleegzorg, in de landen van herkomst te steunen. Daarmee wordt een veel grotere groep kinderen bereikt.

Het huidige plan van de minister is allesbehalve duurzaam en waterdicht. Zoals gezegd is ieder kind dat lijdt onder interlandelijke adoptie er één te veel. Daarom dringen wij aan op definitieve stopzetting.
Algemeen Dagblad
Dit opiniestuk verscheen op donderdag 21 april in het Algemeen Dagblad