KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Project Safe Return

In het project van de Federatie Opvang Safe Return for Victims of Trafficking and Victims of Domestic Violencewithout or with an Uncertain Residence Permit wordt een aanvullende methodiek voor hulpverleners die werken met buitenlandse slachtoffers van mensenhandel en huiselijk geweld met een onzeker verblijf in Nederland ontwikkeld.

Doel is om cliënten in een vroeg stadium na te laten denken over het feit dat zij mogelijk niet in Nederland kunnen blijven en dat terugkeer naar het land van herkomst dan een consequentie kan zijn. In de begeleiding wordt daarom van het begin af aan aandacht besteed aan de verschillende toekomstopties; in zowel Nederland als in het land van herkomst, zodat de cliënt beter is voorbereid om een keuze te maken die gezien de omstandigheden het beste is voor zichzelf. Wanneer een cliënt kiest voor terugkeer wordt hij of zij voorbereid op terugkeer naar en ondersteunt bij re-integratie in land van herkomst.

Deelnemers aan het project zijn Blijf Groep, Moviera, Kopland, CoMensha, Pharos, de instellingen voor categorale opvang slachtoffers mensenhandel (COSM's), de Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel, Animus/La Strada Bulgarije en een Nigeriaanse partner COSUDOW. Daarnaast worden verschillende ketenpartners bij het project betrokken, zoals Fier Fryslan, IOM en de Dienst Terugkeer en Vertrek.

De rol van CoMensha binnen het project bestaat o.a. uit het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen en toepassen van de methodiek, het trainen van consulenten in de methodiek, het inventariseren van terugkeermogelijkheden en verzamelen van informatie over herkomstlanden door deskresearch en het informeren van hulpverleners/cliënten over de mogelijkheden van terugkeer.

Van 15 tot 21 maart 2014 vond een werkbezoek plaats naar Nigeria, waarbij o.a. de partnerorganisatie COSUDOW is getraind op een krachtgerichte benadering van terugkerende slachtoffers van mensenhandel. Daarnaast vond een round table met ketenpartners plaats, en individuele gesprekken met cliënten en ketenpartners. Drie trainers van Het Kopland en HVO Querido en de projectmanager van FO zijn hiervoor naar Nigeria gereisd.

Van 6-12 april vindt een gelijksoortig werkbezoek plaats in Bulgarije bij de CoMensha La Strada partner Animus. Hierbij worden Bulgaarse hulpverleners getraind om slachtoffers van mensenhandel en huiselijk geweld die naar Bulgarije terugkeren op een krachtgerichte wijze te ondersteunen. Ook zullen we de reis benutten om gesprekken te voeren met Bulgaarse ketenpartners, cliënten, hulpverleners en ketenpartners.

Informatie en foto's van de werkbezoeken zijn terug te vinden op de weblog van de Vrouwenopvang Internationaal: http://www.vo-internationaal.blogspot.nl/.