KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Punten uit het zorgcoördinatie overleg begin 2018

Er hebben dit jaar al twee landelijke zorgcoördinatoren overleggen plaatsgevonden, namelijk op 11 januari en 29 maart jl. CoMensha is organisator en voorzitter van het zorgcoördinatorenoverleg. Het overleg biedt de zorgcoördinatoren een platform om ideeën, knelpunten, trends, etc. uit te wisselen. Op dit moment zijn er veertien zorgcoördinatoren mensenhandel actief in verschillende regio's in Nederland. Een korte terugkoppeling.

Tijdens de overleggen wordt de hulpverlening aan slachtoffers en samenwerking met (keten)partners in het veld besproken, de tendensen, de knelpunten en succesfactoren. Ook is het zorgcoördinatoren overleg een belangrijke schakel van de praktijk naar het Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM). Het SOM richt zich met name op strategie en beleid en neemt haar input ook mee naar het landelijke Task Force overleg mensenhandel.

Tijdens de overleggen op 11 januari en 29 maart zijn er verschillende onderwerpen gepasseerd:

Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel
De aanbesteding van de Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel (COSM) blijft de komende vier jaren belegd bij PMW Rotterdam, ACM Amsterdam en Jade Zorggroep in Drenthe. De opvangplekken worden wel verminderd van in zeventig bedden naar een totaal van vijftig bedden en vanaf 2019 mogelijk naar veertig bedden, alhoewel ook nadrukkelijk wordt aangegeven dat als het nodig is, opschaling ook mogelijk is.

Eén van de uitgangspunten van de vermindering van plekken is dat Nederlandse en EU-burgers onderdak in de reguliere opvang horen te krijgen. Waar eerder de COSM's - als uitzondering - deze doelgroep wel opving, wordt hier nu strenger op gekeken. Hierdoor wordt de druk op de COSM's verminderd en dienen gemeenten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) meer hun verantwoordelijkheden te nemen.

De landelijke dekking zorgcoördinatie
Er zijn opnieuw enige successen geboekt met de uitbreiding van zorgcoördinatie ten behoeve van slachtoffers van mensenhandel in de regio's:

  • Moviera heeft in Gelderland Zuid de zorgcoördinatie opgepakt.

  • Op dit moment loopt het sollicitatietraject voor een zorgcoördinator voor de regio Noordoost Gelderland/West Veluwe Vallei.

  • HVO-Querido Amsterdam doet nu, naast zorgcoördinatie in de gemeente Amsterdam, ook de zorgcoördinatie voor heel Noord-Holland (Noord).
    (Kijk voor het werk van een zorgcoördinator ook nog eens naar onze laatste blog).


Andere besproken onderwerpen

  • De pilot van Schadefonds geweldsmisdrijven over vaststellen aannemelijkheid slachtofferschap.
  • De verandering van de privacywetgeving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) naar de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 (en de mogelijke impact daarvan op de werkwijze van zorgcoördinatoren, de samenwerking en de invloed op de hulpverlening voor slachtoffers. NB. Lees ook de column van Ina Hut inzake onze zorg over mogelijk dalende meldingen en ons artikel over privacy
  • Verder zijn de komende expertmeetings van het SOM tezamen met het zorgcoördinatorenoverleg besproken. Deze gaan plaatsvinden in juni en november van dit jaar. Hierin worden actuele thema's verder uitgediept. Hoog op de lijst staat nu de jongensprostitutie. Ook naar aanleiding van het onderzoek van Lumens dat zij in opdracht van de gemeente Eindhoven hebben verricht en waarvan het rapport op 17 mei a.s. gepubliceerd zal worden.
  • Een andere relevant thema is de voortijdige beëindiging van strafrechtelijke onderzoeken mensenhandel. Met name ook wanneer deze niet EU/EER slachtoffers betreft.


Er staan nog twee zorgcoördinatorenoverleggen gepland voor dit jaar: september en december. Kortom weer een jaar vol mooie samenwerkingen en het streven naar een nog betere aanpak mensenhandel!

Voor vragen kan contact op worden genomen met Noura Ammar, adviseur aanpak Mensenhandel en voorzitter van het landelijke zorgcoördinatorenoverleg, via (033) 448 11 86 of info@comensha.nl.

 

 Dit artikel is opgenomen in de nieuwsbrief april 2018