KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Rapport met uitkomsten Systeemanalyse Mensenhandel overhandigd aan Mark Harbers

Namens een groot aantal ketenpartners overhandigde Ina Hut, directeur “ bestuurder van CoMensha, hét landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, samen met Eefje Smits, onderzoeker bij TNO, op woensdag 6 november jl. het rapport 'Systeemanalyse aanpak Mensenhandel' aan staatssecretaris Mark Harbers. De staatssecretaris heeft de uitkomsten meegenomen in het Programma 'Samen tegen Mensenhandel'.

Op de foto van links naar rechts: CoMensha: Brian Varma, Ina Hut, Staatssecretaris Mark Harbers, TNO: Eefje Smits en MetaStory Institute: Tamme de Leur.
Fotograaf: Maarten Smidts van het ministerie van Justitie en Veiligheid.


CoMensha heeft de Systeemanalyse geïnitieerd vanuit de behoefte om de aanpak van mensenhandel in de basis door te lichten. De Taskforce Mensenhandel, waarin CoMensha een zetel heeft, heeft dit initiatief omarmd. CoMensha heeft TNO gevraagd dit proces te faciliteren met de MARVEL-methode (Method to Analyse Relations between Variables using Enriched Loops). Samen met een aantal ketenpartners (Openbaar Ministerie, College van procureurs-generaal, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Nationale Politie, Jeugdzorg Nederland, FairWork, de gemeenten Alkmaar, Rotterdam en Capelle a/d IJssel, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Universiteit van Tilburg, Inspectie SZW, Metastory Instituut en CoMensha) is een basisanalyse gemaakt van de ketenaanpak van mensenhandel. De Tweede Kamer heeft nog voor de begrotingsbehandeling (eind november) het Programma 'Samen tegen Mensenhandel', inclusief de Systeemanalyse, toegestuurd gekregen.

De Systeemanalyse is een eerste aanzet. Verdere uitwerking op de vier soorten van mensenhandel (seksuele uitbuiting, (overige) arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en orgaanhandel) is zeer gewenst evenals verdieping op de zes domeinen (beleid, wet- en regelgeving; bestuur; bewustwording; informatie; hulpverlening; strafrechtketen).

 Meer zicht op mensenhandel, meer aandacht voor rechten van slachtoffers, commitment op het hoogste niveau, monitoring op concrete doelstellingen en minder fragmentatie van essentieel belang. En pak de voedingsbodem aan!    
(Ina H.R. Hut)

Belangrijkste aanbevelingen: 

  • Start maatschappelijk debat over het normatieve kader. Maatschappelijke bewustwording is van essentieel belang. In hoeverre heeft de maatschappij buikpijn van mensenhandel? In hoeverre wordt het normaal gevonden dat bv. Oost-Europese arbeiders in Nederland onder slechte arbeidsomstandigheden moeten werken en te weinig uitbetaald krijgen.

  • Zorg voor beter zicht op mensenhandel, o.a. door toename van het aantal meldingen. Hiervoor is het dringend nodig dat de informatie-uitwisseling tussen de ketenpartners minder belemmerd wordt.

  • Pak de voedingsbodem van mensenhandel aan. Als het ene slachtoffer uit de uitbuitingssituatie wordt gehaald, staat de volgende al weer klaar. Criminelen calculeren boetes in in hun businessmodel, de pakkans is kleiner geworden, de strafmaat komt vaak niet tot uiting in veroordelingen, mensenhandel blijft op deze manier lucratief.

  • Maak de aanpak van mensenhandel minder afhankelijk van de betrokkenheid van individuen. Zorg voor een goede borging binnen de organisaties en voor actieve commitment op het hoogste niveau.

  • De aanpak wordt momenteel als te gefragmenteerd en te vrijblijvend ervaren. Alhoewel het aanpakken van mensenhandel gezamenlijk dient te gebeuren, is er in de keten behoefte aan een duidelijke regiehouder.

  • De effectiviteit van de ketensamenwerking is een resultante van de kracht van de effectiviteit van de individuele domeinen. Druk in het ene domein werkt door in het andere. Houd hier rekening mee. Kijk bij het bepalen van interventies naar de doorwerking in het hele systeem.

  • Bewaak de rechten van de slachtoffers en zorg dat ze het recht op verblijf, zorg en hulpverlening ook daadwerkelijk krijgen. Nu worden teveel slachtoffers van mensenhandel niet als zodanig gezien, bijvoorbeeld doordat een zaak wordt afgedaan als zijnde slecht werkgeverschap. Hierdoor krijgen slachtoffers niet de voorzieningen waar ze recht op hebben.

De staatssecretaris toonde zich zeer ontvankelijk voor de uitkomsten. In de afspraken met betrekking tot de Veiligheidsagenda is mensenhandel benoemd als prioriteit. Hij vindt ook dat een dalende trend in aantal aanmeldingen van slachtoffers van mensenhandel gekeerd moet worden. Hij verbindt persoonlijk zijn commitment aan het dossier. Belangrijk is dat alle betrokken ministeries en ketenpartners op het hoogste niveau gecommitteerd zijn.

Naast het meenemen van de uitkomsten van de Systeemanalyse in het Programma 'Samen tegen Mensenhandel', pleitte CoMensha er ook voor dat de aanbevelingen van de Slachtoffermonitor van de Nationaal Rapporteur en de bevindingen van GRETA meegenomen worden. In het Programma 'Samen tegen Mensenhandel' dienen voorts meetbare doelstellingen te worden opgenomen, met prestatie-indicatoren, een tijdspad en zo nodig extra financiële middelen. Vanuit CoMensha zullen we de follow-up blijvend monitoren en waar nodig initiëren, maar we roepen ook de landelijke Taskforce Mensenhandel op om de uitwerking en follow-up stevig te monitoren.Lees hier de reactie van CoMensha op het programma 'Samen tegen mensenhandel'.

 

 

 

 Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van december 2018