JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Reactie CoMensha op beantwoording van de schriftelijke vragen inzake de aanpak van mensenhandel in de Caribische delen van het Koninkrijk

CoMensha heeft kennisgenomen van de beantwoording van de staatssecretaris van JenV, mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op de schriftelijke vragen van de leden Ceder, Bikker (beiden ChristenUnie), Van den Berg en Kuik (beiden CDA) inzake de aanpak van mensenhandel in de Caribische delen van het Koninkrijk.

Vanuit de opsporing en vervolging wordt al langere tijd geïnvesteerd in het Caribisch deel van het Koninkrijk als het gaat om aanpak van mensenhandel. Als het gaat om preventie, slachtofferhulp en opvang in het Caribisch deel van het Koninkrijk is er naar de mening van CoMensha meer inzet nodig. Dit is in september 2018 ook naar voren gekomen tijdens de evaluatiebijeenkomst van de Memorandum of Understanding (MoU) op het gebied van de aanpak van mensenhandel, gesloten tussen de 4 landen in het Koninkrijk der Nederlanden. Zicht op aard en omvang is er nauwelijks, aard en omvang worden niet eenduidig bijgehouden en er is gebrek aan goede ondersteuning voor (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. De uitkomsten van de evaluatie zijn in januari 2019 voorgelegd aan de ministers van de 4 landen. Het MoU is vervolgens met 3 jaar verlengd. Ondanks dat er de aflopen jaren wel stappen zijn gezet, zien we nog steeds dat de aanpak van mensenhandel achterblijft als het gaat om het in kaart brengen van aard en omvang als ook slachtofferhulp en opvang. 

CoMensha heeft reeds in 2014 een verkenning uitgevoerd of de mogelijkheid bestaat om een steunpunt dan wel dependance te openen op één van de eilanden/landen, dit met inzet van de eilandbewoners. Zij zijn de oren en ogen ter plaatse. De eilanden hebben diverse malen aangegeven hier behoefte aan te hebben. Dit heeft destijds helaas geen prioriteit gekregen. Gelet ook op de opmerkingen over de aanpak van mensenhandel de Staat van de Rechtshandhaving Caribisch Nederland en de TIP-rapporten ten aanzien van NederlandSint MaartenCuraçao en Aruba lijkt er nu momentum te zijn om door te pakken. Dit ter ondersteuning van de ketenpartners op de eilanden en aansluitend bij ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.

CoMensha heeft een formele positie in het huidige MoU, in de rol van twinningpartner. Echter, de activiteiten die CoMensha kan verrichten zijn zeer beperkt, omdat binnen de basissubsidie weinig uren beschikbaar zijn voor activiteiten in het Caribisch deel van het Nederland Koninkrijk. De MoU wordt in 2022 opnieuw geëvalueerd. CoMensha spreekt dan ook de wens uit dat de subsidie-bijdrage verhoogd wordt, zodat CoMensha structureel en proactief kennis en expertise kan leveren op het gebied van zorg voor en opvang van slachtoffers van mensenhandel.