JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Reactie CoMensha op Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2015-2019

Deze week bracht de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen de Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2015-2019 uit. De Nationaal Rapporteur trekt de conclusie dat de aanpak niet lijkt mee te bewegen met de problematiek. Dit ondanks aangescherpt beleid en de inzet van diverse partijen. Er zijn veel jonge daders, de doorlooptijden zijn te lang en het voorkomen van daderschap, of herhaald daderschap, lukt nog steeds onvoldoende. Dit is verontrustend.

Aansluiting bij minderjarigen
Uit het onderzoek blijkt dat meer dan een kwart van alle daders van seksueel geweld tegen kinderen minderjarig is. Dit maakt het belangrijker dan ooit om gericht in te zetten op preventie om zo daderschap, en daarmee slachtofferschap, te voorkomen. Er is structurele aandacht nodig voor bewustwording, waarbij de nadruk ligt op het vroeg leren praten over seksualiteit, gewenste omgangsvormen en grenzen. CoMensha onderschrijft dit van harte. Aansluiting bij de leefwereld van zowel de daders als slachtoffers is hierbij van groot belang, inclusief aansluiting bij de wijze van communicatie zowel off- als online (bijvoorbeeld social media als Instagram, Telegram en TikTok). 

CoMensha heeft in samenwerking met Jeugdzorg Nederland, Landelijk Kenniscentrum LVBNederlands Jeugdinstituut en Tilburg University. onderzoek gedaan naar signalering van mensenhandel in de jeugdzorg. Zo is training en kennisontwikkeling over mensenhandel bij professionals werkzaam in de jeugdzorg belangrijk, gericht op zowel de inhoud als op de competenties die bijvoorbeeld nodig zijn bij het voeren van gesprekken over thema’s die als lastig ervaren worden of waarop een taboe heerst. Bovendien moet het onderwerp mensenhandel structureel aandacht krijgen binnen de jeugdhulporganisaties. CoMensha, Jeugdzorg Nederland, Landelijk Kenniscentrum LVB en het Nederlands Jeugdinstituut gaan daarom met betrokken landelijke en lokale partijen, jeugdhulporganisaties en brancheorganisaties in gesprek over wat nodig is om de aanbevelingen uit dit onderzoek te implementeren en daarbij aan te sluiten bij de behoefte uit het veld en de dagelijkse praktijk.

Effectiviteit re-integratietraject
De Nationaal Rapporteur beveelt aan te onderzoeken bij welke jonge daders na afloop van reclasseringstoezicht zorgen blijven bestaan die passende resocialisatie in de weg staan, wat voor zorgen dit zijn en hoe deze jongeren het beste geholpen kunnen worden. CoMensha juigt deze aanbeveling toe. Reeds in 2019 heeft het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met het jeugdveld indicatoren ontwikkeld om resultaten te monitoren van de inzet van gecertificeerde instellingen van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Helaas zien we nog te vaak dat effectiviteit van maatregelen niet of onvoldoende worden gemonitord

Negatief effect lange doorlooptijden 
De Nationaal Rapporteur vraagt extra aandacht voor de lange doorlooptijden in strafzaken. In 2019 duurde het 417 dagen tot er een vonnis was vanaf het moment dat een zaak bij het Openbaar Ministerie werd ingeschreven. In 2015 was dit 359 dagen. CoMensha maakt zich al langer zorgen over de doorlooptijden van strafzaken. De lange doorlooptijden in strafzaken kunnen een afschrikkende werking hebben op de aangiftebereidheid van slachtoffers. Als er al aangifte wordt gedaan kan de lange doorlooptijd een negatief effect hebben op weg naar herstel en stabilisatie van gevolg van zowel jonge daders als slachtoffers.

Opdracht volgende kabinet
De Nationaal Rapporteur geeft aan dat de aanpak vraagt om een lange adem. ‘De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in beleid, nu is het tijd om dat beleid om te zetten in daadkracht en uitvoering.’ aldus de Nationaal Rapporteur. CoMensha heeft onlangs samen met het SOM ook de oproep gedaan richting de informateur Mariëtte Hamer om aandacht te vragen voor mensenhandel in het nieuwe regeerakkoord. Ook is de oproep aan de formerende partijen om initiatieven uit de afgelopen kabinetsperiode voort te zetten. Continuering van het programma Samen tegen Mensenhandel, met (dit keer) duidelijke doelstellingen en monitoring hiervan, is noodzakelijk.

Onze directeur-bestuurder Ina H.R. Hut: "We onderschrijven de aanbevelingen van de Nationaal Rapporteur van harte. Het is ongelooflijk belangrijk om in te zetten op preventie. Preventie van zowel slachtofferschap als daderschap. Er liggen genoeg plannen en instrumenten, het wordt tijd dat deze worden ingezet en uitgevoerd. De cirkel moet doorbroken worden. Zowel op systemisch niveau (opsporing, vervolging en jeugdzorg), als op micro-niveau (zoals signalering en begeleiding van kwetsbare jongeren en gezinnen)"

Download hier de Factsheet die bij de Dadermonitor hoort. 

 

 

Schermafbeelding 2021-06-10 om 09.45.43