KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Rekenkamer onderzoekt effectiviteit aanpak arbeidsuitbuiting

Eind 2018 werd het startsein gegeven voor het programma Samen tegen Mensenhandel, een programma dat tot stand gekomen is in samenwerking tussen vier ministeries (JenV, SZW, VWS en BZ) en een groot aantal ketenpartners. Een van de vijf actielijnen van het programma focust op het door ontwikkelen van de aanpak van Arbeidsuitbuiting. Volgens het Nationaal Dreigingsbeeld 2017 is arbeidsuitbuiting een vorm van georganiseerde criminaliteit en zal de problematiek naar verwachting toenemen. In het Regeerakkoord zijn extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor de handhavingsketen van de Inspectie SZW, oplopend tot 2021 € 50 miljoen structureel per jaar. De inspectie SZW zal ongeveer 60% hiervan (circa € 30 miljoen per jaar) inzetten voor de handhaving van eerlijk werk, waar de aanpak van arbeidsuitbuiting een onderdeel van is.  

Naar aanleiding hiervan start de Algemene Rekenkamer binnenkort een onderzoek naar de aanpak van arbeidsuitbuiting. De centrale vraag in dit onderzoek is:  in hoeverre  draagt de huidige aanpak van arbeidsuitbuiting (inclusief de inzet van mensen, middelen en tijd) door de ministers van JenV en SZW bij aan het verminderen van het aantal mensen dat slachtoffer wordt van arbeidsuitbuiting? En hoe kan de aanpak van arbeidsuitbuiting meer resultaten opleveren en daarmee een grotere bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal slachtoffers? Met dit onderzoek wil de Algemene Rekenkamer bijdragen aan een doeltreffende en doelmatige aanpak van arbeidsuitbuiting. Onze directeur-bestuurder Ina Hut en adviseur aanpak mensenhandel Eefje de Volder hebben uitvoerig met de Algemene Rekenkamer gesproken en input gegeven voor dit onderzoek.  

Ina Hut: "We zijn erg blij met dit onderzoek en zien het ook als een vorm van verdieping en vervolg op de door ons 2018 geïnitieerde Systeemanalyse Mensenhandel, waarbij de kernvraag was hoe je het aantal slachtoffers van mensenhandel kunt verminderen. Een van de aanbevelingen was om het domein Arbeidsuitbuiting verder te onderzoeken op effectiviteit. Een mooie vervolgstap!"

Het onderzoek start in januari 2020 en wordt afgerond in het 2e kwartaal 2021. We houden u op de hoogte van de uitkomsten.