KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Roadshow CoMensha bij AVIM-Teams van de Politie

Onze collega's Sandra van den Berg en Noura Ammar bezoeken met een 'roadshow' in 2019/2020 alle politie-eenheden om met de agenten van de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) te praten over trends in mensenhandel, knelpunten, ketensamenwerking, samenwerking met CoMensha, waarbij met name aandacht voor de meldingen van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel en de registratie richting CoMensha. Vijf van de in totaal elf eenheden zijn inmiddels bezocht. 

Vorig jaar is in een Landelijk Overleg Slachtoffers Mensenhandel (LOSM), waarin alle AVIM's vertegenwoordigd zijn, gesproken over eenzelfde werkwijze inzake het melden van mensenhandel bij CoMensha. Opsporingsdiensten zijn vanuit het besluit Politiegegevens verplicht te melden bij CoMensha. In de Slachtoffermonitor Mensenhandel 2013-2017 is het belang van informatie en registratie al door de Nationaal Rapporteur benadrukt en ook in de Veiligheidsagenda 2019-2021 is de aanpak mensenhandel één van de belangrijkste prioriteiten. De doelstelling is om de samenwerking tussen onder andere de Politie, het Openbaar Ministerie en gemeenten te intensiveren, waardoor onder andere ook het aantal (mogelijke) slachtoffers dat gemeld wordt aan CoMensha zal toenemen. 

Planning
Inmiddels hebben Sandra van den Berg en Noura Ammar de regionale eenheden in Limburg, Midden-Nederland, Oost-Brabant, Zeeland-West Brabant en Amsterdam bezocht. Oost-Nederland staat in de planning. De regionale eenheden Den Haag, Rotterdam, Noord-Holland, Noord-Nederland en de landelijke eenheid zijn gecontacteerd, maar een concrete datum moet nog worden afgestemd.

Terugkerende onderwerpen bij de reeds bezochte eenheden waren vooral de toename in het aantal aangifteverzoeken vanuit Dublin-claimanten, de druk die dit bij de politie heeft opgeleverd en de twijfels van de politie bij de betrouwbaarheid van deze aangiftes. (Lees ook de column van Ina Hut hierover).

Opvang
Ook het vinden van opvang voor met name Nederlandse slachtoffers (en specifiek mannen), wordt door de politie als problematisch ervaren. Vaak zitten zij uren met een slachtoffer op het bureau, voordat duidelijk wordt waar het slachtoffer naar toe kan voor opvang. Sommige slachtoffers besluiten daarom alweer te vertrekken zonder dat er hulpverlening is geregeld.
CoMensha (h)erkent dit probleem, dat bij meerdere partijen ligt. Er zijn vele factoren aanwezig die de toegang tot opvang bemoeilijken. Zo zitten de opvanginstellingen vol, soms werken zij met regiobinding/contra-indicaties, het opnemen van intake/risico-inventarisatie kan even duren, er zijn wachtlijsten, maar ook het ontbreken van een zorgcoördinator mensenhandel in een regio, die korte lijntjes heeft met de lokale partners, is een reden voor moeilijke toegang tot de opvang. 

CoMensha zet zich actief in om deze problemen aan de orde te stellen en is hierover met diverse ketenpartners op verschillende niveaus in gesprek. De extra opvangplaatsen voor slachtoffers van mensenhandel met multi-problematiek is dan ook een positieve ontwikkeling. 


Meer informatie over de roadshow voor AVIM/Politie? Neem contact op met Noura Ammar of Sandra van den Berg via info@comensha.nl


Dit bericht is opgenomen in de nieuwsbrief van oktober 2019.