RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Samen tegen mensenhandel: constructief werkbezoek Mark Harbers bij CoMensha

Staatssecretaris Mark Harbers van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op maandag 13 mei jl. een uitgebreid, zeer betrokken en constructief werkbezoek gebracht aan CoMensha. Om de verbindende rol van CoMensha te benadrukken waren op uitnodiging van CoMensha ook de VNG, het CCV, FairWork, de gemeenten Tilburg en Goes, het College Zorg en Welzijn (Zeeland) en het Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant vertegenwoordigd. Naast het feit dat CoMensha een verbindende rol heeft in de ketenaanpak, benadrukte de aanwezigheid van meerdere ketenpartners ook dat we deze zware vorm van mensenrechtenschending alleen samen kunnen bestrijden.  

CheeseWorks-0011

De middag verliep in een zeer prettige en ontspannen sfeer. Zowel staatssecretaris Harbers, als ook Annemieke van Dam, directeur Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding van het ministerie JenV, namen ruim de tijd om in te gaan op de verschillende presentaties van CoMensha en de ketenpartners. De ketenpartners belichtten elk mooie ontwikkelingen in de aanpak van mensenhandel, maar ook kwamen knelpunten aan bod, waardoor bescherming en opvang van slachtoffers van mensenhandel in het geding komen. 

Onderstaand een terugblik op het programma middels een fotoimpressie:

CheeseWorks-0001

Aankomst bij het kantoor van CoMensha van de staatssecretaris. Een welkom door onze directeur-bestuurder Ina (H.R.) Hut. Achter Ina Hut staat Elze Aalbers, beleidsmedewerker bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

CheeseWorks-0037

Het eerste deel van het programma richtte zich specifiek op het ondersteunen van gemeenten in de aanpak van mensenhandel en de landelijke uitrol van zorgcoördinatie. 

CheeseWorks-0009 CheeseWorks-0020

Een kort welkomstwoord aan allen door onze directeur-bestuurder, waarin zij richting de staatssecretaris benadrukte erg blij te zijn met de aandacht van de regering voor de aanpak van mensenhandel en zijn coördinerende rol en persoonlijke betrokkenheid daarin. Door de aandacht voor mensenhandel in het regeerakkoord is de aandacht voor en aanpak van mensenhandel veel hoger op de politieke en maatschappelijke agenda gekomen en heeft het meer prioriteit gekregen.

CheeseWorks-0033

Barbara Schmeits van de VNG en onze collega Marcus de Koning-Man, adviseur aanpak mensenhandel die de middag voorzat, lichtten de eerste resultaten toe van de enquëte mensenhandel die verstuurd is naar alle 355 gemeenten. Het betreft een 0-meting om te kijken waar gemeenten staan bij het vormgeven van hun (regionale) aanpak van mensenhandel. Tot nu toe hebben 128 gemeenten gereageerd. De resultaten worden binnenkort bekend gemaakt via waarstaatjegemeente.nl. 

CheeseWorks-0005

Eline Willemsen, projectmanager, en Karin Burgerhout, trainer, beiden van FairWork gingen in op het belang van het trainen van professionals om signalen van mensenhandel te herkennen, specifiek bij gemeenten. Het valt op dat baliemedewerkers of toezichthouders vaak niet direct denken dat er mensenhandel in hun gemeente plaatsvindt, maar als FairWork mogelijke signalen benoemt, er vaak wel herkenning plaatsvindt. Eén signaal maakt wellicht nog geen mensenhandel, maar als er meerdere signalen samen worden gebracht (bij een ketenregisseur/zorgcoördinator) kan er worden gehandeld. 
(Kijk ook op onze site bij Mensenhandel Academy voor trainingsaanbod voor allerlei professionals, waaronder gemeenten).

CheeseWorks-0063

Lienke Hutten en Meike Lommers, beiden adviseur bij het CCV, informeerden de aanwezigen over de ondersteuning die het CCV kan bieden aan gemeenten in de bestuurlijke aanpak (richtlijnen en barrièremodellen mensenhandel). En specifiek ging Meike in op de aanpak van criminele uitbuiting, een vorm van mensenhandel waar nog onvoldoende zicht op is. De focus lag in haar presentatie op criminele uitbuiting bij Roma, maar dit komt zeker ook voor bij andere groepen.   

CheeseWorks-0075

Vervolgens gingen Annemieke van Dam en staatssecretaris Harbers in gesprek met Pinky Ntoane (l.) en Mariët van der Graaff (r.) van de Helpdesk van CoMensha. Naast Pinky zit onze manager Brian Varma. Pinky en Mariët gingen in op de werkzaamheden van de Helpdesk en met name de complexe issues die nu spelen in het regelen van goede opvang van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. Zo is is het bijvoorbeeld voor de Helpdesk lastig om opvangplekken te vinden voor personen die moeten uitstromen uit de COSM’s of voor mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting.

CheeseWorks-0103

Aansluitend ging de staatssecretaris in gesprek met de professionals. De professionals gaven elk een korte pitch over waar zij in hun regio mee bezig zijn met betrekking tot de aanpak van mensenhandel.

CheeseWorks-0092

Hadeline Vorselaars-Rietbergen, specialist Veiligheid gemeente Tilburg, vertelt vol verve over de stappen die in de regio Hart van Brabant worden gezet. Zo heeft de gemeente Tilburg een week tegen mensenhandel geïnitieerd van 17 - 24 mei om bewustwording van mensenhandel in hun regio te genereren. De week start met de opening van onze fototentoonstelling Open je ogen voor mensenhandel en de launch van een speciale campagne van de gemeente #ditisookmensenhandel. 

CheeseWorks-0097

Paulette de Kraker (l.), beleidsadviseur College Zorg en Welzijn (CZW) en Janety Menheere (r.), aandachtsfunctionaris mensenhandel gemeente Goes, vertelden over het samen optrekken van de Zeeuwse gemeenten in de strijd tegen mensenhandel(aren). In relatief korte tijd zijn de krachten gebundeld en zijn steeds meer Zeeuwse gemeenten, en ook de provincie Zeeland, opsporingsdiensten, Veiligheidshuis, jeugdhulpverlening, Veilig Thuis nauw bij de aanpak betrokken. 

CheeseWorks-0101

Lotte Niederer, ketenregisseur mensenhandel (Regiobureau Integrale Veiligheid) Oost-Brabant, benoemde de belangrijke taken van ketenregisseur in de regio. Door een centraal aanspreekpunt (de aandachtsfunctionaris mensenhandel) binnen een gemeente aan te stellen, kunnen de verschillende signalen van mensenhandel worden verzameld om zo beter zicht te krijgen op mensenhandel, bescherming en zorg voor het slachtoffer te regelen via de zorgcoördinator, en onderzoek naar de dader te starten tezamen met opsporingsdiensten en justitie. 

CheeseWorks-0105

Onze collega Eefje de Volder, adviseur aanpak mensenhandel met als expertise de aanpak van Arbeidsuitbuiting, ging in op de belangrijke samenwerking met diverse ketenpartners, zoals FairWork, vakbonden, inspectie SZW, gemeenten en verschillende ministeries. Tezamen willen zij de aanpak van arbeidsuitbuiting optimaliseren en een gezonde arbeidsmarkt realiseren in lijn met actielijn 2 in het programma ‘Samen tegen mensenhandel’, door slachtoffers te helpen om eerlijk werk te vinden, met een fatsoenlijk loon.

CheeseWorks-0111

Daarmee was het programma tezamen met de ketenpartners ten einde. Directeur-bestuurder Ina (H.R.) Hut en manager Brian Varma bespraken met de staatssecretaris vervolgens nog een aantal (prangende) zaken waar allerlei ketenpartners tegenaan lopen om samen met het ministerie van gedachten te wisselen hoe deze knelpunten aan te pakken. 
Aan de orde kwamen onder meer de daling van zicht op de omvang, maar ook op de aard van mensenhandel (melden door de opsporingsdiensten van bijvoorbeeld plaats van uitbuiting, start en duur slachtofferschap en de gebruikte methoden zou zeer wenselijk zijn, maar is op dit moment niet mogelijk vanwege de limitatieve lijst in het Besluit politiegegevens). Tevens is ook de wijziging in de werkwijze van de DT&V met betrekking tot de Dublin-claimanten die mogelijk slachtoffer zijn van mensenhandel besproken.

De staatssecretaris stelde de opzet van het gezamenlijke werkbezoek zeer op prijs. In het najaar zal een vervolgoverleg plaatsvinden.

Wij zien terug op een zeer positief en constructief werkbezoek van de staatssecretaris met de uitnodiging voor een vervolg. Samen tegen mensenhandel!

(Foto's cheeseworks.nl/Geert de Jong)