KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

SOM/Zoco: expertmeeting over slachtoffers die in buitenland zijn uitgebuit

'Optimaliseren van de bescherming van slachtoffers waarvan de uitbuiting in het buitenland heeft plaatsgevonden'. Dat was het thema van de SOM/Zoco expertmeeting van maandag 19 november jl. Op deze dag stonden de leden van het Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM) en de zorgcoördinatoren mensenhandel (Zoco) stil bij het optimaliseren van de bescherming van slachtoffers waarvan de uitbuiting in het buitenland heeft plaatsgevonden.

Op dit moment is het recht om aangifte te doen voor (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel waarvan de uitbuiting in het buitenland heeft plaatsgevonden veelal een lege huls. Hoewel aangifte open staat, is dit in veel gevallen slechts een administratieve handeling waarna snel sepot volgt (en dus ook ondersteuning stopt). Dit terwijl door het bestaan van de mogelijkheid om aangifte te doen de verwachting bij slachtoffers bestaat dat de zaak ook daadwerkelijk wordt onderzocht en de daders worden vervolgd. Dit gebeurt echter nauwelijks, ook wanneer er duidelijke opsporingsindicaties zijn.

Warme overdracht
Op de expertmeeting kwam duidelijk naar voren dat een optimale bescherming alleen kan worden gerealiseerd als de aangifte (en eventueel de bescherming) via een warme overdracht wordt doorgezet naar het land waar de uitbuiting heeft plaatsgevonden wanneer er opsporingsindicaties zijn. Nu gebeurt dit nog te weinig.

Verder zijn er veel knelpunten geïnventariseerd en in de middag voorgelegd aan de externe partners die aanwezig waren, zoals het OM, COA, IND, Rode Kruis, VluchtelingenWerk en Leidraad Advocaten. Denk aan het aanhouden van de B8.3 door IND, gevolgen van voortijdige beëindiging in plaats van sepot (geen voornemen tot intrekken, geen beklag mogelijk), gebrek aan toegang tot specialistische zorg op AZCs, geen vanzelfsprekende samenwerking met zorgcoördinatoren en COA-locaties wanneer slachtoffers van mensenhandel in beeld zijn.

Vervolgacties
De dag heeft een goede voorzet voor vervolgacties in 2019 gegeven. Er zal een SOM/Zoco werkgroep komen, bestaande uit CKM, HVO-Querido, Moviera en CoMensha, die de uitkomsten van deze expertmeeting in een kleiner verband verder uitwerken.
De werkgroep zal relevante externe partners die betrokken zijn bij deze doelgroep (o.a. politie, OM, IND, ministeries en VluchtelingenWerk) uitnodigen om samen een stroomschema te maken en alle knelpunten en verantwoordelijke partijen in kaart te brengen en meteen deze ook ter discussie te stellen, waardoor een document ontstaat met werkafspraken waar ketenpartners elkaar ook op kunnen aanspreken.
Daarnaast gaat de werkgroep zich buigen over de vraag wat optimale bescherming is voor deze doelgroep: 'hoe krijgt het recht op aangifte betekenis voor deze groep slachtoffers?'

De eerstvolgende SOM/Zoco-expertmeeting staat gepland op maandag 20 mei 2019.
 Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van december 2018