KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM)

Het Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM) is een overleg van maatschappelijke (zorg)instellingen die een groot deel van de slachtoffers mensenhandel opvangen, begeleiden en/of voor deze groep een belangenbehartigingsfunctie vervullen. CoMensha is voorzitter van het overleg en voert het secretariaat.

De leden van het SOM zijn:


De leden constateerden in 2012 dat er vanuit het slachtofferperspectief nog vele verbeteringen nodig waren m.b.t. wet- en regelgeving en de uitvoering in de praktijk. Reden om het platform op te richten. Inmiddels is het SOM uitgegroeid tot een belangrijk netwerkoverleg met een ruime expertise op het gebied van opvang, begeleiding en belangenbehartiging van slachtoffers mensenhandel.

Op 7 februari en 21 maart jl. is tijdens het SOM opnieuw stilgestaan bij de missie en visie van het overleg en de onderlinge samenwerking van de leden. De leden hebben de wens uitgesproken om zich nog meer te verbinden en zich vanuit de mensenrechtenbenadering onvoorwaardelijk in te zetten voor de belangen en rechten van slachtoffers van mensenhandel. Er is een kadernotitie opgesteld en men is bezig met het opstellen van een intentieverklaring die de leden binnenkort zullen ondertekenen. Ook wordt actief de verbinding gezocht met de zorgcoördinatoren en de Taskforce Mensenhandel.

 

 


 


Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2016-1