JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Subsidie van Ministerie SZW voor projecten over arbeidsuitbuiting

In juni heeft CoMensha een eenmalige subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gekregen om een aantal doelstellingen op het gebied van arbeidsuitbuiting te realiseren.

Naast het versterken van de ketensamenwerking wordt ingezet op het verfijnen van het hulpverleningsaanbod aan slachtoffers van arbeidsuitbuiting. De resultaten van de onderzoeken naar cliëntprofielen en behoeften van cliënten zullen worden afgezet tegen een inventarisatie van het huidige hulpverleningsaanbod. Waar nodig zullen er aanbevelingen worden gedaan en zullen er nieuwe partners worden aangetrokken om het hulpverleningsaanbod beter te laten aansluiten.

Daarnaast zal er een onderzoek worden uitgevoerd naar de groepsdynamiek die ontstaat bij de opvang van grote groepen slachtoffers arbeidsuitbuiting. Het is een gegeven dat slachtoffers elkaar onderling kunnen beïnvloeden. Het onderzoek tracht inzicht te geven in de groepsdynamiek om zo te bepalen hoe we het beste om kunnen gaan met de opvang van grote groepen, zodat de groepsdynamiek de aangiftebereidheid en de veiligheid van slachtoffers niet negatief zal beïnvloeden.

Tenslotte wordt er ingezet op kennisvergroting. Enerzijds wordt er ingezet op de kennisvergroting van (young) professionals binnen het hoger, academisch en beroepsonderwijs. Het signaleren en aanpakken van arbeidsuitbuiting is nu nog onvoldoende geborgd in het onderwijs, terwijl hieruit de professionals uit het mensenhandelveld van de toekomst zullen voortkomen. In samenwerking met Saxion Hogeschool zal een inventarisatie worden gemaakt van wat er al wordt aangeboden en worden modules ontwikkeld ter aanvulling op het bestaande curriculum. Anderzijds wordt ingezet op kennisvergroting van migranten en vluchtelingen. Uit recent onderzoek van CoMensha is gebleken dat vluchtelingen en migranten bij binnenkomst in Nederland over veel zaken worden geïnformeerd (o.a. het hebben van een verplichte ziektekostenverzekering), maar niet over hun arbeidsrechtelijke positie. Aangezien een gewaarschuwd man voor twee telt, zet CoMensha in op het ontwikkelen van een voorlichtingsmodule over arbeidsrechten in Nederland, die kan worden toegevoegd aan de bestaande informatievoorziening van COA en AZC's.
 Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2017-2