RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Task Force Aanpak Mensenhandel opnieuw ingesteld voor een periode van drie jaar

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol heeft besloten Task Force Aanpak Mensenhandel wederom met drie jaar te verlengen, tot 1 maart 2023. CoMensha is lid van deze Task Force. Binnen de integrale aanpak van mensenhandel, die door de Task Force wordt gestimuleerd, werken de verschillende partijen vanuit de publieke als private sector steeds nauwer samen. Dit is van belang voor meer bewustwording, betere signalering van mensenhandel en om meer daders op te sporen en te vervolgen. De positie van het slachtoffers is daarbij cruciaal evenals de goede opvang en hulpverlening.

5e termijn
Als gevolg van de evaluatie van de vierde termijn van de Task Force, zijn de genoemde doelen breder geformuleerd. Daarmee wordt benadrukt dat de Task Force een bijdrage levert aan het tegengaan en voorkomen van alle vormen van uitbuiting. Er is nadrukkelijk bepaald dat de Task Force mede als taak heeft om partners die op enige wijze een bijdrage kunnen leveren, te committeren en te verbinden met elkaar. In die taak ligt een belangrijke functie voor de Task Force, zodat die taak nadrukkelijk in het Instellingsbesluit wordt neergelegd. Verder is uit de evaluatie gevolgd dat in de vijfde termijn sterker gericht zal worden op de bespreking van concrete casus en fenomenen. Elke bijeenkomst van de Task Force zal één centraal onderwerp hebben waarbij, al naar gelang het onderwerp, externe partners worden uitgenodigd om hun expertise met de leden te delen.

De Task Force zal zich in de komende periode blijven inzetten om de integrale aanpak van mensenhandel verder te ondersteunen en aan te jagen. Daarbij zal vooral ook gefocust blijven worden op de ontwikkeling van deze aanpak in de regio’s. 

Leden van de Task Force
Openbaar Ministerie, de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal, tevens voorzitter;
Openbaar Ministerie, de landelijk officier van justitie;
Gemeente Utrecht, de burgemeester;
Jeugdzorg Nederland, een lid van het bestuur;
Immigratie- en naturalisatiedienst, de directeur Strategie en Uitvoeringsadvies;
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de directeur arbeidsverhoudingen;
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de directeur arbeidsmarktfraude en opsporing;
Gemeente Amsterdam, de burgemeester
Gemeente Alkmaar, de burgemeester;
Koninklijke Marechaussee (KMar), de directeur Operaties KMar;
Politie, de Programmadirecteur Migratiecriminaliteit;
Landelijk Informatie en Expertisecentrum (LIEC), het Hoofd LIEC;
Gemeente Den Haag, de burgemeester;
Gemeente Rotterdam, de directeur Veiligheid;
Ministerie van Justitie en Veiligheid, de directeur Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding;
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Stabiliteit en Humanitaire hulp, het Hoofd van de afdeling Migratie en Ontwikkeling;
Kamer van Koophandel, een lid van de Raad van Bestuur;
CoMensha, de directeur-bestuurder;
Rechtspraak, de voorzitter van het bestuur van de rechtbank Amsterdam;
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel;
Strategisch overleg Mensenhandel, een vertegenwoordiger daarvan.

Klik hier voor het instellingsbesluit.