RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Tegemoetkoming van het Schadefonds niet meer verrekend met de bijstand

Slachtoffers van mensenhandel kunnen zowel emotionele, fysieke als materiële schade lijden. Om hen tegemoet te komen zijn er schadevergoedingsregelingen. Ook wanneer de dader niet veroordeeld wordt, zijn er mogelijkheden om financiële tegemoetkoming te krijgen. Compensatie kan bestaan uit vergoeding van materiële en/of immateriële schade van een slachtoffer. 

Één van de manieren op schadevergoeding te krijgen is door middel van het indienen van een aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het slachtoffer kan een aanvraag indienen bij het Schadefonds geweldsmisdrijven voor een eenmalige uitkering als financiële tegemoetkoming voor opgelopen schade. De uitkering kan variëren van € 1.000 tot maximaal € 35.000.

Tot voor kort werden mensen die een tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven ontvingen, regelmatig door gemeenten gekort op hun bijstandsuitkering. Ook kwam het voor dat de bijstand tijdelijk werd stopgezet. Dat was een onwenselijke situatie. Het Schadefonds is daarom in gesprek gegaan met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Iedereen die slachtoffer is van een geweldsmisdrijf heeft recht op een financiële tegemoetkoming, ook bijstandsgerechtigden. 

Aangepaste regeling
Op 15 mei 2020 is de regelgeving rondom de Participatiewet aangepast en gepubliceerd in de Staatscourant. Daardoor zullen de meeste ontvangers van onze tegemoetkomingen niet meer gekort worden op de bijstandsuitkering. Deze wijziging ziet er als volgt uit:

  • Gemeenten mogen reguliere tegemoetkomingen van het Schadefonds niet meer meerekenen bij de middelentoets voor de bijstand.
  • Een uitzondering geldt voor onze speciale tegemoetkomingen voor derving van levensonderhoud. De gemeente bekijkt per situatie of dit wordt meegerekend bij de middelentoets.

CoMensha is van mening dat dit een goede ontwikkeling is als het gaat om de positie van slachtoffers van geweldsmisdrijven, zoals slachtoffers van mensenhandel.

Andere mogelijkheden voor compensatie
Er zijn ook andere mogelijkheden voor compensatie van slachtoffers van mensenhandel. Een slachtoffer van mensenhandel kan via het strafproces van de dader een vordering indienen. Daarnaast kan de rechter ook op verzoek van het Openbaar Ministerie of ambtshalve een schadevergoedingsmaatregel opleggen. Daarnaast bestaat nog de weg van de civiele procedure bij de burgerlijk rechter. Voor meer informatie, klik hier.

Justice at Last
CoMensha is medeoprichter en lid van La Strada International, het Europese NGO-netwerk tegen mensenhandel. La Strada International coördineert onder andere het Europese project Justice at Last. Dit project heeft o.a. tot doel om professionals uit te rusten met kennis en vaardigheden bij het verwijzen van slachtoffers en hen bij te staan bij het indienen van een schadeclaim. Klik hier voor meer informatie over dit project.