KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Terugblik Directeur Ina Hut op 2015

Beste ketenpartners,

Eind van het jaar 2015! Tijd van bezinning, tijd van stilstaan na alle inspanningen en veranderingen. Zowel in de ketensamenwerking als bij CoMensha zelf kijken we terug op een jaar waarin veel gebeurd is.

CoMensha is verzelfstandigd, is verhuisd naar een nieuwe open kantoorruimte en is als zelfstandige stichting met een frisse start begonnen. Naast de kerntaken als registratie van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel, de coördinatie van de eerste zorg en opvang en het geven van informatie, advies en opleidingen zijn we bezig om onze NGO taak verder uit te bouwen. Inzet daarbij is snel, adequaat en flexibel kunnen reageren op de ontwikkelingen in de ketenaanpak van mensenhandel. Niet door het wiel opnieuw uit te vinden, maar door samen met ketenpartners de leemten in de aanpak van mensenhandel op te pakken. Een goede samenwerking en open dialoog met ketenpartners is daarbij voorwaarde.

In die ketensamenwerking zijn in 2015 wederom belangrijke stappen gezet in de aanpak tegen mensenhandel. CoMensha heeft deel uitgemaakt van diverse overleggremia om de aanpak van mensenhandel te intensiveren en te optimaliseren. Graag wil ik enkele belangrijke ontwikkelingen waar wij een bijdrage aan hebben geleverd, naar voren halen.

Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd
Een van de belangrijke mijlpalen is de opvolging van het Actieplan 'Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd', waarbij in samenwerking met CoMensha concrete producten zijn ontwikkeld waardoor o.a. een eenduidige screening van (mogelijke) slachtoffers, een betere registratie en monitoring en een betere ketensamenwerking in de aanpak van slachtoffers van loverboys gerealiseerd kunnen worden. In 2014 registreerde CoMensha 214 slachtoffers van loverboys/ groomingtechnieken. Doordat ook Jeugdzorginstellingen nu meer zullen gaan melden bij ons, zullen we beter zicht krijgen op aard en omvang van deze vorm van mensenhandel, hetgeen zal leiden tot een effectievere signalering van slachtoffers (hoe herkennen we slachtoffers), een effectievere opvang, specialistische opvang, gerichte preventie, efficiënte opsporing (wat is de werkwijze van deze mensenhandelaren, hoe ontwikkelt deze zich) en een weloverwogen beleid op landelijk en lokaal bestuurlijk niveau.
We hopen dat jeugdzorginstellingen massaal zullen bijdragen om het probleem zo goed mogelijk in kaart te brengen en (mogelijke) slachtoffers gaan melden bij CoMensha!


Rapport commissie Lenferink 'Gemeenten en de opvang van en zorg voor slachtoffers mensenhandel'
Een andere belangrijke mijlpaal is het uitkomen van het rapport van de commissie Lenferink 'Gemeenten en de opvang van en zorg voor slachtoffers mensenhandel' (april 2015). Ook CoMensha was vertegenwoordigd in de commissie. Het rapport beschrijft de verantwoordelijkheden van de gemeenten voor de zorg en opvang van slachtoffers mensenhandel na de transitie van 1 januari 2015, opdat een landelijk dekkend stelsel van adequate opvang en zorg voor slachtoffers van mensenhandel geborgd is in de totale (keten)aanpak van mensenhandel in Nederland. In het rapport formuleert de commissie Lenferink 12 samenhangende aanbevelingen om tot een gedifferentieerd én samenhangend stelsel te komen voor de opvang en zorg van slachtoffers van mensenhandel. Samen met de leden van het Strategisch Overleg Mensenhandel zijn wij erg blij zijn met de aanbevelingen.

De belangrijkste aanbevelingen:
- Het tot stand brengen van een landelijk dekkend stelsel van zorgcoördinatoren;
- Het inschrijven bij en aanspraak kunnen maken op voorzieningen in een gemeente waar het slachtoffer wordt aangetroffen. In eerste instantie is de woonplaats leidend, maar indien deze niet kan worden vastgesteld, dan schrijft de gemeente waar zij aangetroffen zijn hen in. Deze gemeente is verantwoordelijk voor de regie van de zorg en opvang (ook financieel);
- Een samenhangend stelsel van opvang en zorg;
- Het zoveel mogelijk laten aansluiten van de verschillende ketens, te weten, zorg, handhaving en verblijfsstatus. Met name zorg- en strafketen moeten met elkaar worden verbonden.


De VNG heeft het advies van de commissie grotendeels overgenomen maar maakt nog wel een voorbehoud voor wat betreft de zogenaamde terugnameverplichting en de reservering van middelen voor landelijk gespecialiseerde voorzieningen. Wij hopen op een definitief, positief besluit van de VNG begin 2016.

Slachtoffer meer centraal
Een spraakmakende zaak was de Valkenburgse zedenzaak, waarbij een minderjarig meisje gedwongen werd om seks te hebben met zo'n 80 mannen. Het feit dat deze zaak zoveel aandacht heeft gekregen in de media en het feit dat zowel de mensenhandelaar als sommige klanten bestraft zijn, geeft aan dat er meer aandacht komt voor de positie van het slachtoffer.

Het Nationaal Verwijsmechanisme Mensenhandel (NVM)
In oktober 2013 is het interdepartementale project (VenJ, VWS en SZW) Nationaal Verwijsmechanisme Slachtoffers Mensenhandel (NVM) van start gegaan. Centraal element in dit project is een online wegwijzer die het ondersteuningsaanbod voor slachtoffers mensenhandel inzichtelijk maakt. Deze website is in 2015 operationeel geworden. CoMensha zit in de webredactiecommissie. De wegwijzer biedt overzicht van betrokken organisaties en regelingen, en heeft daarnaast ook een doorverwijzende functie. De wegwijzer vervult verder een rol als (publieke) interface van het NVM-project met de doelgroep.
De wegwijzer richt zich primair op professionals. De insteek van de wegwijzer is om overzicht te bieden en de professional door te verwijzen naar relevante organisaties. Daarnaast biedt de wegwijzer beperkte informatie voor slachtoffers zelf en voor bezorgde burgers: kern van deze informatie is ook doorverwijzing naar organisaties die het slachtoffer/de burger kunnen ondersteunen dan wel van advies kunnen voorzien.

Nederland zet arbeidsuitbuiting hoog op de agenda tijdens het EU Voorzitterschap
Een andere positieve ontwikkeling is dat Nederland arbeidsuitbuiting hoog op de agenda zet tijdens het EU voorzitterschap. CoMensha heeft als lid van het Organiserend Comité EU voorzitterschap actief meegedacht en mee ontwikkeld aan het voorbereiden van diverse activiteiten en instrumentaria. Meer hierover in een volgende nieuwsbrief.

Ontmoeting met slachtoffers
Alhoewel wij frequent contact hebben met slachtoffers van mensenhandel, de jaarlijkse Ontmoetingsdag is elk jaar weer heel bijzonder! In de vorige nieuwsbrief heeft u hierover kunnen lezen. Een dag die zeer waardevol is. Meer dan 100 slachtoffers van mensenhandel waren aanwezig op deze dag, zowel vrouwen als mannen. Ook waren er veel kinderen van de slachtoffers aanwezig. Voor hen was een apart programma opgezet. Mooi om te zien hoe krachtig veel slachtoffers zijn en hoe ze ook hebben kunnen leren van elkaars verhalen. Mijn grootste wens is dat de slachtoffers van mensenhandel zich hopelijk na verloop van tijd als survivor kunnen zien. Fantastisch dat we daar aan hebben mogen bijdragen.

La Strada International viert twintigjarig bestaan
La Strada International heeft tijdens het 8e NGO Platform ''United against trafficking in human beings" het 20-jarig bestaan van het La Strada Netwerk gevierd. Ook Open Gate / La Strada Macedonië was jarig; zij bestaan 15 jaar. De Stichting tegen Vrouwenhandel, voorloper van CoMensha was destijds één van de oprichters van La Strada International.
Het La Strada International NGO Platform werd in 2005 gestart en biedt een jaarlijkse ontmoeting voor Europese anti-mensenhandelorganisaties. Het platform bestaat inmiddels uit 28 NGO's uit heel Europa. Het doel van het platform is om de samenwerking in Europa te versterken; de samenwerking tussen de EU- en niet-EU-organisaties die het praktisch werken met slachtoffers van mensenhandel combineren met politieke belangenbehartiging voor een op mensenrechten gebaseerd beleid. Het platform is een uitstekende mogelijkheid om met elkaar te discussiëren over het bestrijden van mensenhandel en om best practices uit te wisselen.

Ontmoeting met Prinses Beatrix
Een delegatie van de Taskforce Mensenhandel, waaronder ook CoMensha, heeft in oktober een uitvoerig gesprek gehad met Prinses Beatrix. Dat ook het Koninklijk Huis zich oprecht interesseert in de problematiek rondom mensenhandel en in het bijzonder de slachtoffers van loverboys, is voor allen die in dit werkveld bezig zijn, zeer bemoedigend en geeft aan dat mensenhandel in Nederland een belangrijk speerpunt is.

Bedankt!
Al met al is 2015 een jaar waarin veel is gebeurd. Samen hebben we goede stappen gezet. Graag bedank ik u voor de plezierige samenwerking in 2015! Ook in het nieuwe jaar is er opnieuw veel werk te doen in de aanpak van mensenhandel. Ik zie uit naar het vervolg van onze samenwerking in 2016. Want elk slachtoffer telt en alleen samen staan we sterk!

Mede namens het team van CoMensha wens ik u en uw dierbaren hele fijne kerstdagen en voor 2016 alle goeds!

Ina H.R. Hut, directeur CoMensha
 Klik hier om terug te gaan naar de eindejaarsnieuwsbrief CoMensha 2015