KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Themadag - noodzaak uitrol advies Commissie Lenferink

Donderdag 9 november 2017 organiseerde CoMensha de jaarlijkse gezamenlijke themadag voor zorgcoördinatoren en leden van het Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM) in Amsterdam, samen met enkele SOM-leden en zorgcoördinatoren. Het thema was zorgcoördinatie en de noodzaak van het landelijk uitrollen van het advies van de Commissie Lenferink (uitgebracht in voorjaar 2015), de zorgen over de stagnatie in het proces en mogelijke oplossingsrichtingen.

De dag werd geopend door Ina Hut, directeur-bestuurder CoMensha / La Strada Nederland. Zij benadrukte nogmaals het belang van het uitrollen van het advies van de Commissie Lenferink. Twee en een half jaar na het uitbrengen van het advies is er nog niet veel follow-up aan gegeven. In veel gemeenten is nog nauwelijks of geen aandacht voor mensenhandel en in de meeste gemeenten is nog geen zorgcoördinatie ingericht. Voor CoMensha reden om hier volop aandacht voor te vragen, hetgeen o.a. geresulteerd heeft in een documentaire van Nieuwsuur op 31 oktober 2017. De lobby heeft wel e.e.a. in beweging gebracht, zo is CoMensha uitgenodigd om een presentatie te geven tijdens de VNG-bijeenkomst met 35 wethouders Beschermd Wonen van de centrumgemeenten. De 35 wethouders hebben unaniem ingestemd met landelijke uitrol van de aanbevelingen. De commissie komt op 1 december 2017 weer bijeen en in het voorjaar van 2018 zal er een convenant getekend worden.

Daarna volgden presentaties door Ico Kloppenburg, beleidsmedewerker van de VNG, burgemeester Henri Lenferink van de gemeente Leiden, tevens voorzitter van de Commissie en Sjoerd van Bemmel, onderzoeker bij Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Burgemeester Lenferink benadrukte dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor opvang en zorg voor slachtoffers van mensenhandel, tenzij het om slachtoffers uit landen van buiten de EU gaat. Als gemeenten verantwoordelijk zijn, dan moet er aan professionalisering gewerkt worden en een zorgcoördinator mensenhandel is hierbij essentieel. Momenteel is er in veel gemeenten niets geregeld. Burgemeester Lenferink pleitte verder voor een probleemaanjager die gemeenten stimuleert om de aanbevelingen op te pakken en die ze faciliteert bij het inrichten en borgen hiervan.

Ico Kloppenburg ging in op de vier belangrijkste conclusies: 1) gemeenten zijn verantwoordelijk voor de slachtoffers van mensenhandel die rechtmatig in Nederland zijn. 2) in alle regio's moeten zorgcoördinatoren komen. 3) gemeenten schrijven zo nodig slachtoffers in in de Basisregistratie Personen en 4) generieke zorg en opvang hebben de voorkeur. Echter, een deel van de slachtoffers heeft specialistische zorg en opvang nodig. De VNG kan de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Lenferink niet afdwingen, burgemeesters kunnen dat wel doen.

Sjoerd van Bemmel gaf een korte toelichting op de Tiende Rapportage Mensenhandel die op 9 november openbaar werd gemaakt. Verder zoomde hij in op het recente onderzoek dat de Nationaal Rapporteur heeft gedaan onder gemeenten. Ook hieruit bleek dat 35% van de gemeenten geen idee heeft of mensenhandel in hun gemeente voorkomt. Hoe kleiner de gemeente, hoe vaker zicht op mensenhandel ontbreekt.

In de middag gingen de deelnemers in subgroepen uiteen om te bespreken hoe SOM-leden en zorgcoördinatoren en andere stakeholders gezamenlijk of afzonderlijk kunnen zorgen voor de implementatie van de conclusies uit het rapport van de commissie Lenferink.

In subgroepen werd ook nader besproken welke concrete stappen in de gemeenten gezet kunnen worden om de zorgcoördinatie te realiseren. Door de aanwezigen is onderstreept dat, alhoewel de primaire verantwoordelijkheid bij de gemeenten ligt, het belangrijk is dat één partij de landelijke aanjaagrol krijgt. Logischerwijs zou dit CoMensha zijn. CoMensha pakt die rol graag op, maar kan dat alleen als er voldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Een aanvraag hiertoe ligt bij de betrokken ministeries.

Programma themadag zorgcoordinatie en cie lenferink op 9 november 2017

Burgemeester van Leiden, Henri Lenferink

Burgemeester van Leiden, Henri Lenferink
Foto: Website gemeente Leiden.
 Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2017-3