KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

TIP-rapport: Nederland behoudt status Tier 1 in strijd tegen mensenhandel

Op 25 juni jl. is het Trafficking in Persons Report 2020 uitgebracht door de US State Department. In dit TIP Report worden landen geclassificeerd op basis van hun inzet in de strijd tegen mensenhandel op basis van de Amerikaanse Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000 (TVPA). Nederland (inclusief Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de BES-eilanden) behoudt wederom de status van Tier 1. 

Tier 1 is de hoogste klasse en wordt toegekend als landen volledig voldoen aan de minimumeisen uit de TVPA. Tier 3 is de laagste klasse. De overige landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk, Curaçao, Sint Maarten en Aruba hebben in het TIP-Report de status van Tier 2 gekregen: ze voldoen niet volledig aan de minimumeisen in de strijd tegen mensenhandel.

Input CoMensha 
Voor de totstandkoming van de rapportage verrichten vertegenwoordigers van de Amerikaanse ambassades in de diverse landen interviews met stakeholders die zich bezighouden met de aanpak van mensenhandel. In dit kader wordt CoMensha jaarlijks geïnterviewd en tussentijds bevraagd.

Aanbevelingen 
Er is een aantal aanbevelingen meegegeven aan Nederland. Zo wordt opgeroepen om meer inspanningen te verrichten om slachtoffers te identificeren en mogelijke slachtoffers zorg en hulpverlening te bieden, ongeacht of er wordt meegewerkt aan een strafrechtelijk onderzoek. Ook wordt opgeroepen meer aandacht te besteden aan de bescherming van minderjarige slachtoffers van uitbuiting. Gelet op de daling in de registratie van slachtoffers mensenhandel wordt verbetering van de kwaliteit aanbevolen ten aanzien van het verzamelen van gegevens (o.a. van opsporingsinstanties). Tevens wordt aanbevolen tijdig inzicht te geven in de cijfers inzake mensenhandel, onder meer voor beleidsevaluatie. Als het gaat om arbeidsuitbuiting wordt aanbevolen meer ruimte te creëren in de vaststelling van vermoedelijk slachtofferschap. Ten aanzien van het programma Samen tegen Mensenhandel geeft het TIP-Report mee dat meetbare doelstellingen zouden moeten worden geformuleerd. 

Als het gaat om de BES-eilanden wordt -net zoals in 2019- gepleit voor uitbreiding van het mandaat van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel of een andere onafhankelijke instantie die voortgang en ontwikkeling in de aanpak van mensenhandel monitort. Tevens wordt de implementatie van resultaatgerichte opleiding en begeleiding van ambtenaren op de BES-eilanden aanbevolen om de identificatie van slachtoffers en de vervolging van mensenhandelaars te vergroten. 

Reactie CoMensha 
CoMensha onderschrijft de aanbevelingen, met name als het gaat om loskoppeling van strafrechtelijk onderzoek en aanspraak op voorzieningen van slachtoffers, en is dan ook voor continuering van de multidisciplinaire advisering slachtofferschap mensenhandel, concretisering van meetbare doelen in het programma Samen tegen mensenhandel en extra aandacht voor de BES-eilanden. Daarnaast zijn de aanbevelingen ook in lijn met eerdere aanbevelingen uit rapportages van de Nationaal Rapporteur en GRETA-rapportage. 

Ina Hut, directeur-bestuurder: "Er zijn goede ontwikkelingen gaande in de aanpak van mensenhandel, zoals de uitbreiding van het aantal opvangplaatsen voor slachtoffers, meer regionale zorgcoördinatie voor slachtoffers en uitbreiding van financiële middelen voor de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om ervoor te zorgen dat we deze ontwikkelingen vasthouden en dat we waar mogelijk verdere verbeteringen doorvoeren in de ketenaanpak. Alhoewel we als Nederland aan de minimumeisen voldoen, er zijn minder mensenhandelaren vervolgd en veroordeeld en het aantal slachtoffers dat gesignaleerd wordt, is slechts een klein deel van het totale aantal slachtoffers. Beide moeten echt omhoog! En de aanbeveling dat er tijdig inzicht moet worden gegeven in de cijfers inzake mensenhandel, zowel signalering als ook opsporing en vervolging, onderschrijven wij ook, dat is een belangrijke voorwaarde voor monitoring van het beleid."