KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

TIP-report: Nederland wederom status Tier 1 in strijd tegen mensenhandel, Curaçao degradeert naar Tier 3

Op 19 juli is de Trafficking in Persons Report 2022 uitgebracht door de US State Department. In dit TIP Report worden landen geclassificeerd op basis van hun inzet in de strijd tegen mensenhandel op basis van de Amerikaanse Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000 (TVPA). Nederland (inclusief Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de BES-eilanden) behoudt wederom de status van Tier 1. Curaçao degradeert naar de status van Tier 3.

Tier 1 is de hoogste klasse en wordt toegekend als landen volledig voldoen aan de minimumeisen uit de TVPA. Tier 3 is de laagste klasse. Sint Maarten en Aruba (Caribisch deel van het Koninkrijk) hebben in het TIP-Report de status van Tier 2 Watch list gekregen: ze voldoen niet volledig aan de minimumeisen in de strijd tegen mensenhandel. Curaçao (Caribisch deel van het Koninkrijk) degradeert naar de status van Tier 3. Ondanks herhaalde waarschuwingen heeft Curaçao onvoldoende inspanningen geleverd om mensenhandel aan te pakken. 

Input CoMensha   
Voor de totstandkoming van de rapportage verrichten vertegenwoordigers van de Amerikaanse ambassades in de diverse landen interviews met stakeholders die zich bezighouden met de aanpak van mensenhandel. In dit kader wordt CoMensha jaarlijks geïnterviewd en tussentijds bevraagd.

Aanbevelingen   
Er is een aantal aanbevelingen meegegeven aan Nederland. Zo wordt opgeroepen om meer inspanningen te verrichten om slachtoffers te identificeren en mogelijke slachtoffers zorg en hulpverlening te bieden, ongeacht juridische status en of er wordt meegewerkt aan een strafrechtelijk onderzoek. Ook wordt opgeroepen om meer inspanningen te verrichten om mensenhandelaren tot aanzienlijke gevangenisstraffen te veroordelen. Er dienen meer inspanningen verricht te worden om minderjarigen bescherming te bieden tegen mensenhandel.

Gelet op de daling in de registratie van slachtoffers mensenhandel wordt verbetering van de kwaliteit aanbevolen ten aanzien van het verzamelen van gegevens (o.a. van opsporingsinstanties). Tevens wordt aanbevolen tijdig inzicht te geven in de cijfers inzake mensenhandel, onder meer voor beleidsevaluatie. Er wordt aanbevolen meer ruimte te creëren in de vaststelling van vermoedelijk slachtofferschap. Ten aanzien van het programma Samen tegen Mensenhandel geeft het TIP-Report mee dat meetbare doelstellingen zouden moeten worden geformuleerd. 

Als het gaat om de BES-eilanden wordt - net zoals in 2019, 2020 en 2021 - gepleit voor uitbreiding van het mandaat van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel of een andere onafhankelijke instantie die voortgang en ontwikkeling in de aanpak van mensenhandel monitort. Tevens wordt de implementatie van resultaatgerichte opleiding en begeleiding van ambtenaren op de BES-eilanden aanbevolen om de identificatie van slachtoffers en de vervolging van mensenhandelaars te vergroten. 

Reactie CoMensha  
CoMensha onderschrijft de aanbevelingen, met name als het gaat om loskoppeling van strafrechtelijk onderzoek en aanspraak op voorzieningen van slachtoffers, concretisering van meetbare doelen in de doorstart van het programma Samen tegen Mensenhandel en extra aandacht voor de BES-eilanden. Daarnaast zijn de aanbevelingen ook in lijn met eerdere aanbevelingen uit rapportages van de Nationaal Rapporteur en GRETA-rapportage.