KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Uitbreiding netwerk Zorgcoördinatoren

In 2022 dient elke gemeente een duidelijke aanpak mensenhandel te hebben en dient deze geborgd te zijn: het zijn afspraken die zijn vastgelegd in het Interbestuurlijk Programma (IBP). Gemeenten hebben de taak om algemene - en maatwerkvoorzieningen in te richten en ondersteuning en opvang te regelen voor slachtoffers van mensenhandel. Gemeenten moeten dus hun rol van aanpak mensenhandel verder invullen. VNG en CoMensha bieden sinds 2018 gezamenlijk hun kennis en kunde aan gemeenten en veiligheidsregio’s om de juiste middelen in te zetten tegen mensenhandel. Bij het opzetten van samenhangend beleid, het onder de aandacht brengen van mensenhandel en het geven van trainingen. En daarbij te zorgen voor de start en inrichting van de juiste zorgcoördinatie. De zorgcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor slachtoffers in de regio en essentieel om slachtoffers van mensenhandel te kunnen helpen. 

Landelijke Dekkingsgraad
Met middelen vanuit VWS en J&V ondersteunt CoMensha de regio’s bij het organiseren en borgen van de functie van zorgcoördinator. Kijkende naar centrumgemeenten vrouwenopvang (VO) is de dekkingsgraad van zorgcoördinatie sinds eind 2019 verder omhooggegaan naar 94%. Kanttekening hierbij is dat het de dekking vooralsnog niet de garantie biedt dat er voldoende fte/capaciteit voor zorgcoördinatie is om functie volledig naar behoren uit te oefenen gericht op alle vormen van mensenhandel. Blijvende aandacht hiervoor is gewenst.

Waar is een Zorgcoördinator Mensenhandel verantwoordelijk voor?
In het kort is een zorgcoördinator verantwoordelijk voor:

1.Coördinatie
De kerntaak van een zorgcoördinator mensenhandel is ervoor te zorgen dat slachtoffers van mensenhandel adequate (na)zorg, opvang en begeleiding ontvangen. Dit betekent het coördineren van het proces en het monitoren van het hulpverleningstraject. De positie van het slachtoffer staat hierin centraal. 

2.Kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering
Mensenhandel is vaak nog een (te) onbekend onderwerp bij ketenpartners. Door middel van voorlichtingen, presentaties en trainingen, adviseren en informeren heeft de zorgcoördinator een belangrijke taak om kennis en deskundigheid bij andere professionals en organisaties te bevorderen.

3.Signalering
De hulpverlening aan slachtoffers verloopt aanzienlijk beter als er een zorgcoördinator in de regio is. 
Partners in het veld hebben niet altijd voldoende expertise om signalen van mensenhandel te herkennen of weten niet hoe de route loopt in het melden van de signalen. Een zorgcoördinator kan hierin informeren en adviseren. Deze kan signalen verzamelen, deze bundelen en doorzetten.  

4.Samenwerking
De zorgcoördinator heeft contacten en samenwerkingsverbanden met een breed netwerk van diverse relevante ketenpartners en andere stakeholders. Belangrijke relaties zijn bijvoorbeeld gemeenten, zorginstellingen, partners werkzaam met migranten, organisaties werkzaam met ongedocumenteerden, advocatuur, politie, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Koninklijke Marechaussee, diverse ministeries. De zorgcoördinator zorgt voor overleg, informatiedeling en rapportages. 

5. Agendering en belangenbehartiging.
Positieverbetering is een belangrijk onderdeel binnen de werkzaamheden van een zorgcoördinator. Signalen worden gedeeld, knelpunten worden benoemd en er wordt gestreefd om zaken op de (politieke) agenda te krijgen om tot oplossingen en vooruitgang te komen. Dit gebeurt zowel op lokaal, regionaal, landelijke als internationaal niveau. 

CoMensha is voorzitter van het landelijk Zorgcoördinatoren overleg, dat inmiddels bestaat uit 32 zorgcoördinatoren. 

In de afgelopen tijd zijn er nieuwe zorgcoordinatoren gestart en hebben we ons netwerk uit kunnen breiden. In de grijze gebieden op het kaartje is nog geen zorgcoördinator aanwezig. 

Schermafbeelding 2020-05-07 om 11.34.00