KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Update - Vacature Lid Raad van Toezicht CoMensha, profiel Financiën & Risicomanagement

Update 5 december 2016: Onderstaande vacature is inmiddels vervuld.Plaats
Amersfoort

Branche
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Download hier onderstaande vacature in pdf-formaat.

Organisatie
CoMensha is een autonome, onafhankelijke NGO die een bijdrage levert aan de bestrijding van mensenhandel op nationaal en internationaal niveau. Hierbij acteert CoMensha vanuit de situatie en het belang van het slachtoffer en vanuit het perspectief van de mensenrechten. CoMensha werkt hiertoe nauw samen met ketenpartners die strijden tegen mensenhandel, zoals de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, instellingen voor Jeugdzorg, opsporingsdiensten, etc.

De kern van de activiteiten van CoMensha:

 • Registreren van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in Nederland

 • Coördineren van de opvang van de slachtoffers van mensenhandel

 • Het geven van informatie, voorlichting en advies over mensenhandel in Nederland aan ketenpartners, professionals en particulieren

 • Bestrijding van mensenhandel in Nederland

 


Dat gebeurt met kennis van en respect voor de persoon en zijn/ haar individuele keuzevrijheid. Kernwaarden van CoMensha zijn rechtvaardigheid, autonomie, transparantie en integriteit.

CoMensha heeft qua juridische structuur een stichtingsvorm met een Bestuurder “ directeur en een Raad van Toezicht.

De uitwerking van bevoegdheden van de Raad van Toezicht en het Bestuur zijn vastgelegd in de statuten.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is conform statuten onder meer verantwoordelijk voor: het werkgeverschap van de Bestuurder, het houden van toezicht op het besturen van de stichting, toetsing van de besluitvorming en het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Bestuurder. De agenda van de vergaderingen wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht en de Bestuurder voorbereid.

De vertrouwensbasis tussen de Raad van Toezicht en Bestuurder geldt als het vertrekpunt om het besturingsmodel (afstand en betrokkenheid) adequaat te kunnen realiseren.

Naast de toezichthoudende taak dient de Raad van Toezicht over het vermogen en de attitude te beschikken om de Bestuurder als klankbord terzijde te staan. Dit vergt van de Raad van Toezicht nadrukkelijk het vermogen om op strategisch niveau te functioneren, door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over strategische issues en hierover van gedachten te wisselen met de Bestuurder, waarbij de juiste balans moet worden gevonden tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie.

Om deze rol goed te kunnen invullen zijn bestuurlijke- en toezichthoudende ervaring en kwaliteiten bij de leden van de Raad van Toezicht van essentieel belang. De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage aan het geheel te leveren.

De leden van de Raad van Toezicht dienen gezamenlijk te beschikken over de vereiste kennis, ervaring en de modus operandi om de doelen van beleid en strategie, de geboden dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen dient de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd te zijn. Elk lid van de Raad van Toezicht dient, naast een focus te hebben op een special aandachtsgebied, ook een generalist te zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de stichting als geheel. Het functioneren van de Raad van Toezicht is voorts gediend bij een goede teamsamenstelling, de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken.

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zes leden. De huidige Raad van Toezicht telt vier leden, er is een vacature voor een vijfde lid. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode van vier jaar. Het aantal geplande vergaderingen telt doorgaans vier per jaar.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige man-/vrouwverhouding.

Relevante strategische thema's
Naast het kwalitatief en zorgvuldig registreren van (mogelijke) slachtoffers, het coördineren van de opvang van slachtoffers en het leveren van informatie, advies en voorlichting, spelen het intensiveren van de samenwerking met ketenpartners en het verder uitbouwen van de NGO functie van de stichting een belangrijke rol bij de ambitie en de strategie voor de komende jaren.

Vacature Lid Raad van Toezicht, profiel Financiën & Risicomanagement

In verband met het aftreden van één van de leden van de Raad van Toezicht, conform het rooster van aftreden, is er een vacature ontstaan voor een lid van de Raad van Toezicht met als aandachtsgebied Financiën & Risicomanagement.

Algemene profieleisen Raad van Toezicht

 

 

 • Academisch denk- en werkniveau

 • Aansprekende bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in complexe (maatschappelijke) ondernemingen; bewezen toezichthoudende kwaliteiten

 • Sterke strategische oriëntatie en vermogen om focus te houden op de lange termijnvisie

 • Affiniteit met het werkveld

 • Beschikking over een actief bestuurlijk netwerk op strategisch niveau; brede maatschappelijke binding en inzicht in maatschappelijke verhoudingen

 • Inzicht in de dynamiek van de verschillende partijen en ketenpartners die de maatschappelijke functie van het werkveld van de organisatie (mede) bepalen

 • Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Bestuurder; bekendheid met de issues van corporate governance

 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand

 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen

 • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de Bestuurder

 • Beschikking over visie, deskundigheid en een persoonlijkheid om een bijdrage te leveren aan de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht
  Bewust zijn van eigen positie en de noodzaak deze voor de Raad van Toezicht inzichtelijk, controleerbaar en transparant te hanteren

 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling

 • Organisatiesensitiviteit en gevoel voor intermenselijke verhoudingen

 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie

 


Profieleisen voor de functie lid Raad van Toezicht met portefeuile Financiën & Risicomanagement

Kandidaten dienen te beschikken over:

 

 

 • een (academische) bedrijfseconomische of accountancy (RA) achtergrond

 • ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering, opgebouwd in een bestuurlijke/ eindverantwoordelijke (CFO) functie

 • een allround financieel-economisch inzicht

 • een adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid, risicomanagement, de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verantwoording, verslaglegging en de opzet en werking van informatiesystemen en de daarbij behorende (periodieke) rapportages.

 


Qua persoonsprofiel: een gewaardeerd, krachtig en strategisch georiënteerde gesprekspartner met senioriteit, een teamplayer, sterk gericht op samenwerking en samenhang.

Vergoeding
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bescheiden vergoeding.

Procedure
Indien u geïnteresseerd bent in de functie, wordt u verzocht uw motivatiebrief en curriculum vitae. toe te sturen. Na selectie van de binnengekomen sollicitaties door de selectiecommissie, worden vier potentieel geschikte kandidaten voor deze vacature voorgedragen aan de leden van de Raad van Toezicht. Vervolgens worden twee kandidaten uitgenodigd voor het voeren van een gesprek met de selectiecommissie en separaat met de Bestuurder. De selectiecommissie doet vervolgens een voordracht aan de Raad van Toezicht die het benoemingsrecht uitoefent.

Meer informatie
Voor meer informatie over CoMensha verwijzen we u naar de website www.mensenhandel.nl of www.comensha.nl. Voor inhoudelijke vragen over de vacature kunt u contact opnemen met de heer L. Diepenhorst, voorzitter Raad van Toezicht, telefoonnummer: 06 “ 47 17 54 46 of met mevrouw drs. Ina H.R. Hut, Bestuurder- directeur, telefoonnummer 033 - 448 11 86. Heeft u vragen over de procedure, dan kunt u terecht bij mevrouw Annelies van der Hoeven, directiesecretaresse, via telefoonnummer 033 - 448 11 86.

Sollicitatie
Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kunt u bij voorkeur indienen via email aan: a.vanderhoeven@comensha.nl, ter attentie van mevrouw Annelies van der Hoeven.