JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Verbeter woon- en werkomstandigheden arbeidsmigranten

Onlangs heeft het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten aanbevelingen gedaan m.b.t. de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten op de korte termijn. Om de omstandigheden voor deze werkende groep mensen ook op de langere termijn te verbeteren, heeft het Aanjaagteam aan verschillende partijen, waaronder CoMensha, om concrete ideeën gevraagd. 

CoMensha ziet onderstaande lange termijn oplossingen als noodzakelijke stappen om te komen tot een betere bescherming van arbeidsmigranten in Nederland, waarbij de afhankelijkheid van de werkgever wordt verkleind, het zicht op en de zelfredzaamheid van arbeidsmigranten wordt vergroot.  

• Zicht op arbeidsmigranten (registratie vanaf dag 1)
Verplichte registratie in de Basisregistratie Personen bij gemeenten (BRP) vanaf de eerste dag dat arbeidsmigranten in Nederland zijn. CoMensha pleit voor een verankering van deze verplichting in de Wet basisregistraties personen (WBP) in plaats van in de woonverordeningen op gemeenteniveau, zoals in het eerste advies van het Aanjaagteam.

• Ontkoppeling wonen en werken (huurcontract met huurrechten)
Zorg voor de ontkoppeling van wonen en werk, zodat de werkgever niet ook meteen de huurbaas is. Door de ontkoppeling, valt de verhuur van woonruimte onder het regulier huurrecht, waarbij arbeidsmigranten een huurcontract krijgen en ook volledige huurbescherming genieten. 

• Vergunningsstelsel uitzendorganisaties met waarborgsom en vestiging -en scholingseisen.
Om de wildgroei van malafide uitzendorganisaties tegen te gaan, pleit CoMensha voor het instellen van een vergunningsstelsel voor uitzendorganisaties, waarbij vestiging -en scholingseisen worden gesteld en een waarborgsom moet worden betaald, die bij wantoestanden kan worden aangewend ter compensatie van de benadeelde arbeidsmigranten. Voordeel hierbij is de mogelijkheid tot toepassing van de Wet Bibob, zodat bij een vergunningaanvraag of een reeds verleende vergunning de aanvrager/houder, de zakelijke relaties en financiers gescreend kunnen worden met als doel te voorkomen c.q. te stoppen dat er misbruik wordt gemaakt met de vergunning. 

• Centraal informatie -en meldpunt arbeidsmigranten (met regionale loketten)
CoMensha juicht het toe dat het aanjaagteam pleit voor een centraal informatie -en meldpunt arbeidsmigranten, waarbij eerst wordt ingezet op informatievoorziening. Reeds eerder hebben we het belang onderstreept van informatie -en meldpunten om de zelfredzaamheid van arbeidsmigranten te vergroten. Idealiter is een informatie -en meldpunt echter niet alleen centraal geregeld, maar ook regionaal (e.g. op provincie niveau) gevestigd, om nabijheid met arbeidsmigranten te vergroten. 

• Minimumvoorwaarden huisvesting in provinciaal en gemeentelijk huisvestingsbeleid 
Ieder provinciaal en gemeentelijk huisvestingsbeleid dient minimumvoorwaarden voor de huisvesting van arbeidsmigranten op te nemen (normen vanuit de Stichting Normering Flexwonen of vanuit het Agrarisch Keurmerk Flexwonen), waarbij SNF als leidend wordt gehanteerd.

• SNF-keurmerk als uitgangspunt voor huisvesting arbeidsmigranten
Lang is gewerkt om het landelijke SNF-keurmerk te laten landen. SNF hanteert een ondergrens aan vierkante meter die acceptabel is bevonden in het veld. AKF is later geïntroduceerd en resulteert in een lagere maatstaf die opnieuw ook weer het huisvesten van meerdere arbeidsmigranten in caravans zal toelaten. Dit is een ontwikkeling die wij niet als positief hebben ervaren. Idealiter is er 1 keurmerk met verschillende gradaties, waardoor de arbeidsmigrant weet wat hij per prijsklasse kan verwachten.

• Campagnes tegen negatieve beeldvorming rondom arbeidsmigranten
Zowel voor het draagvlak van huisvesting van arbeidsmigranten als voor de signalerende rol die burgers kunnen spelen bij misstanden, is het belangrijk dat de negatieve beeldvorming rondom arbeidsmigranten structureel wordt aangepakt.

• Meer, proactief en stevigere integrale aanpak (toezicht en handhaving)
Doordat misstanden zich op verschillende terreinen (lokaal, regionaal en landelijk) manifesteren is het noodzakelijk dat verschillende partijen zijn betrokken bij het opsporen en tegengaan van misstanden. In Noord-Brabant is gesignaleerd dat ISZW vaak niet deelneemt aan controles, omdat het dan om huisvesting gaat, terwijl zij juist weten welke vragen te stellen om achter mogelijke misstanden in de werksfeer te komen. Ook gaat SNF niet in op verzoeken om deel te nemen aan controles om zo ook de kennis van gemeentelijke toezichthouders te vergroten. Hierdoor komt veel op de schouders van gemeentelijke toezicht en handhaving, terwijl zij daar geen complete en gedetailleerde kennis hebben over de materie. Gemeenten zouden beter moeten worden ondersteund in hun toezichthoudende/controlerende taken door gespecialiseerde organisaties.

• Intensievere samenwerking met naburige landen om toezicht te houden op grensoverschrijdende activiteiten (wonen in ene land en werken in andere land) 
De intensievere samenwerking met naburige landen die wordt geadviseerd op korte termijn, dient structureel te worden gerealiseerd omdat het over de grens wonen en werken onderdeel is van het verdienmodel dat moet worden gefrustreerd. 

Lees de uitgebreide versie hier.