RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Verdrag van Istanbul bekrachtigd

Op 18 november 2015 heeft Nederland het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld geratificeerd. Het treedt voor Nederland op 1 maart 2016 in werking.

In detail staan hier verplichtingen omschreven die als doel hebben geweld tegen vrouwen te voorkomen en/of te bestrijden.
Voorlichting en bewustwording zijn belangrijke pijlers in dit verdrag. Daarnaast worden in het verdrag ook maatregelen benoemd voor opvang en bescherming van slachtoffers.

Lees het gehele artikel op de website van het College Voor de Rechten van de Mens.