LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Mensenhandel/uitbuiting onder ongedocumenteerden

logo-rode-kruis-fairwork

Ongedocumenteerde migranten lopen een groot risico om slachtoffer van mensenhandel te worden. Dit komt onder meer doordat zij niet legaal mogen werken. Onvoldoende bewustzijn over deze risico’s en over hun rechten vergroot hun kwetsbare positie. Hulpverleners voor ongedocumenteerden bij bijvoorbeeld (dag)opvang, juridisch loket of medisch spreekuur kunnen een belangrijke rol spelen in bescherming tegen uitbuiting.

Het Rode Kruis en FairWork werken samen in het project ‘Mensenhandel/uitbuiting onder ongedocumenteerden’. Zij trainen hulpverleners van steunorganisaties in het herkennen, bespreken en opvolgen van signalen van mensenhandel. Dit gebeurt via e-learning en fysieke training. Deelnemers leren tevens om cliënten preventief te  informeren, zodat zij weerbaarder worden. Alle materialen zijn samengebracht in een toolkit. Daarnaast geven Rode Kruis en FairWork op aanvraag de voorlichtingsworkshop “Ken je rechten als je werkt” aan ongedocumenteerden.

Aan dit project droegen migranten met en zonder uitbuitingsverleden bij door te vertellen hoe zij graag geïnformeerd willen worden over hun rechten en risico’s. Hulpverleners gaven input en in de Adviesraad zitten vertegenwoordigers van o.a. CoMenshaBureau Nationaal Rapporteur MensenhandelLeger des Heils, STIL, AVIM en de Arbeidsinspectie.

Meer informatie: osm@redcross.nl

Download de flyer over training en voorlichting (PDF)Human trafficking/exploitation among undocumented migrants

logo-rode-kruis-fairwork

Undocumented migrants are at an increased risk of becoming victims of human trafficking because they live out of sight of authorities and are legally not permitted to work. Insufficient awareness about these risks and about their rights increases their vulnerable position. Helpers for undocumented migrants at (day) shelters, legal desks or medical consultations can play an important role in protection against exploitation.

The Red Cross and FairWork work together in the project 'Human trafficking/exploitation among undocumented migrants'. They train Staff at organisations supporting migrants of support organisations in recognising, discussing and following up signs of human trafficking. This is done through e-learning and physical training. Participants also learn how to inform clients preventively so that they become more resilient. All materials are brought together in a toolkit. In addition, the Red Cross and FairWork provide, on request, the Free informative workshop "Know your rights when you work" to undocumented migrants.

Migrants with and without a history of exploitation contributed to this project by telling how they would like to be informed about their rights and risks. Caseworkers workers gave input and the Advisory Board includes representatives of CoMensha, Bureau National Rapporteur Human Trafficking, Salvation Army, STIL, AVIM and the Labour Inspection.

More information: osm@redcross.nl

cover-introduction-toolkit-with-key-messages

Click here for the toolkit especially for social workers who work with undocumented migrants