JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Privacy van slachtoffers

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf dan dezelfde privacywetgeving geldt in alle lidstaten van de Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens geldt dan niet meer. Lees hier de notitie 'AVG als basis voor een sluitende aanpak mensenhandel' van CoMensha. 

We leggen je graag uit waarom CoMensha bepaalde bijzondere persoonsgegevens verzameld en op welke wijze dit wordt gedaan. Ook staan we stil bij hoe je jouw gegevens kan inzien, wijzigen of laten verwijderen. Alle informatie hierover is ook opgenomen in ons privacyreglement.

Waarom?
In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid verzamelt CoMensha gegevens van personen die (mogelijk) slachtoffer zijn van mensenhandel. Dit wordt gedaan om:

 • een beeld te krijgen van het aantal mogelijke slachtoffers van mensenhandel;
 • maar ook om mogelijke slachtoffers van mensenhandel te helpen als het gaat om het regelen van opvang en hulpverlening.

Dit zijn twee gescheiden taken. CoMensha voert deze taken uit met zorgvuldigheid. De registratie van gegevens over mensenhandel doet CoMensha mede voor de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. CoMensha verstrekt geanonimiseerd de gegevens aan de Nationaal Rapporteur en andere ketenpartners.

Hoe?
CoMensha krijgt een deel van de (bijzondere) persoonsgegevens van de politie, de Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Inspectie SZW. In het Besluit politiegegevens en het Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten is de mogelijkheid gecreëerd om gegevens door te geven aan CoMensha voor de registratiefunctie.

Als de politie, KMar of de Inspectie SZW (mogelijke) slachtoffers aanmelden bij CoMensha en er ook een verzoek is om opvang en/of hulpverlening te organiseren, dan moet het (mogelijke) slachtoffer hier toestemming voor gegeven. Deze toestemming is nodig, omdat gegevens vervolgens gedeeld moeten worden om de juiste opvang en hulpverlening op te starten.

Ook zorgcoördinatoren, jeugdzorginstellingen of andere organisaties die werken met (mogelijke) slachtoffers kunnen (bijzondere) persoonsgegevens doorgeven aan CoMensha. Zij hebben in alle gevallen eerst schriftelijk toestemming nodig van het (mogelijke) slachtoffer. Voor minderjarigen geldt dat deze toestemming gegeven moet worden door ouders of een voogd. Als een jongere 16 jaar of ouder is, en wilsbekwaam, kan deze zelf toestemming geven.

Uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is nodig, omdat het gaat om bijzondere persoonsgegevens. Alle informatie ontvangt CoMensha digitaal via een beveiligde server en wordt beveiligd verzonden. De informatie wordt geanonimiseerd verwerkt om vervolgens een beeld te krijgen van aard en omvang van mensenhandel in Nederland. De informatie die CoMensha krijgt om opvang en hulpverlening te organiseren wordt, indien hiervoor toestemming is gegeven, alleen gedeeld met opvanginstellingen.

Wat?
Om een beeld te krijgen van het aantal vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel verzamelt CoMensha gegevens over:

 • de identiteit;
 • leeftijd;
 • geslacht;
 • nationaliteit;
 • land van herkomst;
 • vreemdelingenrechtelijke status;
 • en sector van uitbuiting van mogelijke slachtoffers van mensenhandel.

Deze gegevens worden door CoMensha geanonimiseerd verwerkt om inzicht te krijgen in het fenomeen mensenhandel. Ook worden gegevens verzameld over:

 • de aanmeldende instantie;
 • over de datum waarop het mogelijke slachtoffer in beeld is gekomen bij de aanmelder;
 • en of er aangifte is gedaan en wanneer.

Ten behoeve van deze taak worden geen medische of anderszins gevoelige persoonsgegevens verstrekt aan CoMensha, omdat deze gegevens niet relevant zijn voor het verkrijgen van inzicht in mensenhandel.

Voor de andere taak van CoMensha, het coördineren van opvang en hulpverlening, worden aanvullende gegevens verzameld. Zo worden ook gegevens over de hulpvraag, de soort opvang die nodig is, eventuele kinderen (leeftijd, verblijfplaats en dergelijke) en de advocaat verzameld. Deze gegevens worden gebruikt om de meeste geschikte opvang en hulpverlening te vinden. Hiertoe zouden ook medische gegevens nodig kunnen zijn.

Mijn rechten?
Onder de AGV krijgen mensen waarvan (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt, meer en verbeterde privacyrechten. Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, deze gegevens te laten wijzigen en / of te laten verwijderen.

Indien je van deze rechten gebruik wilt maken kan je je verzoek richten aan CoMensha, t.a.v. mevrouw drs. H.R. Hut, Smallepad 30, 3811 MG Amersfoort. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid de brief per email te verzenden naar: info@comensha.nl .

Bewaartermijn
Op grond van de AVG geldt (net zoals op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Hierbij kijken zij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.

CoMensha heeft gekozen voor een bewaartermijn van twee jaar. Dit betekent dat, indien er twee jaar lang geen activiteiten zijn geweest in een dossier, alle gegevens die naar de persoon herleidbaar zijn uit het dossier worden verwijderd.

Lees hier ons Privacyreglement

Mocht je een klacht hebben over CoMensha, bekijk dan onze Klachtenregeling.

Nieuwsbrieven
CoMensha verstuurt een paar keer per jaar nieuwsbrieven aan mensen die zich hiervoor hebben aangemeld. Hiervoor hebben we de e-mailadressen verzameld en opgeslagen. Je kunt je altijd en gemakkelijk weer afmelden voor deze nieuwsbrief. Dit kan via de link onderin de nieuwsbrief. Aanmelden kan natuurlijk ook.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met cookies kan een website je bijvoorbeeld herkennen bij een volgend bezoek. Dat is handig als je niet telkens opnieuw wilt inloggen.

Voor onze website comensha.nl (en ook via mensenhandelacademy.nl) maken wij alleen gebruik van zogeheten functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om onze website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. Uit deze cookies kunnen wij geen persoonlijke gegevens herleiden. Deze cookies zijn standaard en er hoeft geen akkoord voor te worden gegeven.  

Slachtoffer aanmelden
Wil je een (mogelijk) slachtoffer aanmelden? Klik hier.

Vragen?
Elk jaar zal CoMensha opnieuw bekijken of het privacyreglement moet worden aangepast. Mocht je vragen hebben over de wijze waarop CoMensha met bijzondere persoonsgegevens omgaat of meer uitleg willen over het privacyreglement, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via (033) 448 11 86 info@comensha.nl.