KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Coördinatie zorg & opvang

CoMensha bemiddelt en adviseert indien nodig bij de eerste opvang, zorg en hulpverlening van slachtoffers van mensenhandel.

In de EU-rechten van slachtoffers van mensenhandel wordt gesteld dat slachtoffers van mensenhandel recht hebben op bijstand en ondersteuning zodra de bevoegde autoriteiten op redelijke gronden aannemen dat iemand het slachtoffer is geworden van mensenhandel.

Wij coördineren de eerste plaatsing van slachtoffers in de opvanginstellingen of schakelen hulpverlening in. Zo kunnen we ook rechtstreeks plaatsen in de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM) en Opvang voor slachtoffers van Mensenhandel met Multiproblematiek (OMM). Daarna dragen wij de zorg voor het slachtoffer over aan de betreffende opvang of hulpverleningsinstantie, en aan de zorgcoördinator als die in de regio aanwezig is.

Zorgcoördinatie in de regio - streven naar een landelijk dekkend netwerk
CoMensha werkt samen met de verschillende zorgcoördinatoren in Nederland. Helaas is nog niet in alle regio's een zorgcoördinator aanwezig. In de regio's waar geen zorgcoördinator aanwezig is verzorgt (de helpdesk van) CoMensha deze zorgcoördinatie op afstand.
Er is een zorgcoördinatiekaart met daarop in welke gebieden wel/geen zorgcoördinatie is.

Meerderjarige, niet-Nederlandse slachtoffers in de B8-bedenktijd, hebben recht op opvang in de categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM). Er zijn in totaal 40 COSM-plekken in Nederland beschikbaar. Aanmeldingen voor de COSM dienen te verlopen via CoMensha: CoMensha heeft exclusieve plaatsingsbevoegdheid.

Meerderjarige Nederlandse slachtoffers en niet-Nederlandse slachtoffers met een B8 status kunnen een beroep doen op de opvang in de vrouwen-, mannen-, of maatschappelijke opvang. CoMensha heeft geen plaatsingsbevoegdheid voor deze opvang, maar kan hierin bemiddelen.
De Vrouwen Opvang (VO) kan een noodbed aanbieden en een screening afnemen voor verder advies. Het advies kan zijn dat een cliënt op een regulier bed opgenomen wordt, uitgeplaatst wordt uit de regio of dat er naar een andere plek gezocht moet worden. 
Een aantal VO-organisaties in Nederland heeft expertise op het gebied van mensenhandel, dit geldt niet voor elke VO. Hiermee dient rekening gehouden te worden door de plaatsende partij (veelal de betrokken zorgcoördinator of Veilig Thuis).
Sinds de drie decentralisaties in 2015 zijn 35 Nederlandse centrumgemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor de zorg en opvang van deze slachtoffers. Welke centrumgemeente en daaraan gekoppelde opvang verantwoordelijk is, is afhankelijk van de gemeente waar het slachtoffer staat ingeschreven en/of is aangetroffen. CoMensha kan verwijzen naar de juiste opvangorganisaties en indien gewenst bemiddelen bij plaatsing.
Klik hier voor een volledig overzicht van de centrumgemeenten vrouwenopvang en hier voor een volledig overzicht van de zes instellingen die mannenopvang bieden.

Voor Nederlandse minderjarige slachtoffers en minderjarige slachtoffers uit EU-landen, zijn de reguliere (kinderbeschermings-)maatregelen van toepassing zoals de reguliere voorzieningen van Jeugdzorg Nederland.
Voor de specifieke doelgroep van slachtoffers van loverboys is bij enkele opvanginstellingen gespecialiseerde opvang beschikbaar.
Klik hier voor een overzicht van gecertificeerde instellingen die jeugdbescherming bieden en jeugd- en opvoedhulporganisaties.

Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) die mogelijk slachtoffer zijn van mensenhandel, is de Beschermde Opvang beschikbaar. Nidos heeft de voogdij over alleenstaande minderjarige vreemdelingen die mogelijk slachtoffer zijn van mensenhandel en beslist of een minderjarige vreemdeling in de Beschermde Opvang wordt opgevangen: dit gebeurt bij de geringste indicatie van mensenhandel.
Klik hier voor een overzicht van de regiokantoren van Nidos.

Hulp nodig?
Onze helpdesk is telefonisch te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur via (033) 448 11 86. Mailen kan via info[at}comensha.nl.

Voor een algemeen overzicht en achtergrondinformatie over opvang, klik hier .