JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Wijziging Vreemdelingencirculaire betreft Nigeria

Op 6 juli j.l. is de Vreemdelingencirculaire aangepast wat betreft Nigeria. Belangrijkste veranderingen: 

De IND merkt de groep LHBT’s aan als risicogroep voor Nigeria. 

De IND neemt aan dat het niet mogelijk is bescherming te verkrijgen van de autoriteiten en/of internationale organisaties, tenzij sprake is van evidente, concrete en individualiseerbare aanknopingspunten op basis waarvan kan worden aangenomen dat het verkrijgen van bescherming mogelijk is. 

De IND neemt aan dat er voor LHBT’s geen binnenlands beschermingsalternatief aanwezig is.

Ook neemt de IND aan dat er voor (minderjarige) vrouwen die aannemelijk hebben gemaakt dat zij hebben te vrezen voor (seksuele) geweldpleging en/of genitale verminking, geen binnenlands beschermingsalternatief aanwezig is, tenzij op grond van individuele omstandigheden geconcludeerd kan worden dat de vreemdeling zich elders in Nigeria kan vestigen.

Voor Nigeria geldt in zijn algemeenheid dat de algemene opvangvoorzieningen niet beschikbaar en/of toereikend zijn, en dat de autoriteiten geen zorg dragen voor de opvang. Ondanks dit uitgangspunt kan in een voorkomend geval – na onderzoek – worden vastgesteld dat adequate opvang beschikbaar is en kan worden gerealiseerd.

Zie voor meer informatie het bericht in de Staatscourant