JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Tolkenvergoeding

CoMensha heeft in samenwerking met het ministerie van VWS het 'administratiepunt tolken voor ambulante slachtoffers van mensenhandel' ingesteld. Hier kunnen zorgverleners vergoeding vragen voor de kosten die zij maken wanneer zij een tolk inhuren voor slachtoffers van mensenhandel die ambulante hulp krijgen.

Voorwaarden tolkenvergoeding

 1. Het slachtoffer van mensenhandel moet zijn geregistreerd door CoMensha ten tijde van de declaratie. Verzoeken kunnen met dit aanmeldformulier worden ingediend.
 2. Verzoeken tot vergoeding kunnen alleen digitaal worden ingediend bij CoMensha, (met een gescande kopie van de rekening). Verzoeken kunnen via finance@comensha.nl worden ingediend.
 3. De tolk moet zijn ingezet ten behoeve van zorg/welzijn. De verrichte zorg moet toetsbaar zijn (dat betekent dat de aanvrager een dossier moet vormen en bewaren).
 4. De factuur moet van een beëdigende tolk zijn.
 5. Er wordt uitgegaan van de kosten voor een telefonische tolk, tenzij de aanvrager kan onderbouwen waarom de situatie een tolk vereiste die aanwezig was op locatie (in dossier).

Wanneer komt een rekening niet voor vergoeding in aanmerking?

 1. Juridische tolken komen niet voor vergoeding in aanmerking op grond van de proef, omdat het ministerie van Justitie en Veiligheid hiervoor al een regeling heeft getroffen.
 2. Kosten die instellingen voor vrouwenopvang maken ter zake van slachtoffers van mensenhandel die in de vrouwenopvang verblijven, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Eerder is namelijk de uitkering aan de centrumgemeenten voor de vrouwenopvang opgehoogd, zodat deze instellingen zelf tolken kunnen inhuren.
 3. Kosten waarvoor dekking bestaat op grond van de Regeling Ziektekosten Asielzoekers komen niet voor vergoeding in aanmerking.
 4. Kosten voor tolken die zijn geannuleerd en/of waar het slachtoffer niet is komen opdagen komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Wat kan worden aangevraagd?
De aanvrager krijgt de door hem werkelijk gemaakte kosten vergoed. De volgende maximumbedragen zijn echter van toepassing. Deze vergoedingen zijn exclusief BTW.

 • Tolkenvergoeding: Maximaal € 75,00 per uur (zowel op locatie aanwezig als telefonisch)
 • Bemiddelingskosten: Maximaal € 12,50
 • Wacht- en reistijd: € 12,50 plus € 0,40 per minuut (mits onderbouwing van de noodzaak om de tolk op locatie te laten komen kan worden geleverd).

Niet eens met de beslissing van de ingediende factuur?
Indien je van mening bent dat in jouw geval de spelregels van de proef niet correct zijn toegepast, kun je een verzoek tot heroverweging indienen bij de heroverwegingscommissie. Deze commissie bestaat uit: mevrouw Ina Hut, directeur-bestuurder CoMensha, en de heer Jan Schaart, bestuur Stichting Arq. Beiden bereikbaar via info@comensha.nl.

Zoek je een tolkendienst?
Ben je op zoek naar een tolkendienst met specialisten op het gebied van mensenhandel? Kijk op de site van Tolk- en Vertaalcentrum Nederland.