KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Wet- en regelgeving

Hieronder vind je een overzicht van de meest relevante (inter)nationale wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie.

Nationaal

Artikel 273f Wetboek van Strafrecht
Mensenhandel is strafbaar gesteld in artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht


Aanwijzing mensenhandel


Verblijfsregeling mensenhandel


B8/3 (voorheen B9)
Als het slachtoffer besluit aangifte te doen of op een andere manier medewerking te verlenen aan het strafrechtelijk onderzoek, krijgt hij of zij van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een tijdelijke verblijfsvergunning in overeenstemming met de beleidsregels zoals neergelegd in hoofdstuk B8/3 van de Vreemdelingencirculaire 2000.

B9
De B9, paragraaf 9/12 van de Vreemdelingencirculaire (tot 1 juni 2013 vastgelegd in hoofdstuk B16 van de Vreemdelingencirculaire) gaat over voortgezet verblijf: regels voor een definitieve verblijfsvergunning voor slachtoffers van mensenhandel.

M55
Model M55 Vreemdelingencirculaire 2000 (A)

 

Internationaal


Palermo Protocol
Het VN protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel uit 2000.

EU Richtlijn
RICHTLIJN 2011/36/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad

Verdrag van de Raad van Europa
Het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel (Verdrag van Warschau) uit 2005.

EVRM
Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Artikel 4 - Verbod van slavernij en dwangarbeid "Niemand mag in slavernij of dienstbaarheid worden gehouden".

Istanboel Proctocol
Het Istanbul-protocol, officieel het Handboek over effectief onderzoek en documentatie van marteling en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of straf, is de eerste verzameling internationale richtlijnen voor de documentatie van marteling en de gevolgen daarvan.


Jurisprudentie

Siliadin v. Frankrijk, EHRM, 26 juli 2005
In de zaak Siliadin v. France boog het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zich voor het eerst over mensenhandel.

Rantsev v. Cyprus en Rusland, EHRM, 7 januari 2010
In deze uitspraak brengt het EHRM mensenhandel expliciet binnen het bereik van artikel 4 EVRM waarin het verbod op slavernij, dienstbaarheid en dwangarbeid is vastgelegd. Afgezien van de beperkte jurisprudentie over deze verdragsbepaling, is het arrest baanbrekend omdat het Hof een aantal verplichtingen van lidstaten van de Raad van Europa formuleert met betrekking tot de aanpak van mensenhandel, waarbij het niet alleen gaat om opsporing en vervolging, maar ook om preventie, bescherming van slachtoffers en internationale samenwerking.