JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Rapport: Arbeidsmigratie in Noord-Brabant: de markt en de mensen(handel)

Dit rapport is opgesteld door CoMensha, Impact: Center against Human Trafficking and Sexual Violence in Conflict en Tilburg University, in opdracht van de Provincie Noord-Brabant.

Amersfoort, 2019.

Auteurs: Dr. Eefje de Volder, Dr. Jan Cremers

Lees hier de online versie van het rapport.

Samenvatting:

In een motie is de Provincie Noord-Brabant verzocht, in overleg met het RIEC, uitwerking te geven aan een aanpak van arbeidsmigratie die leidt tot bewustwording over en samenwerking in het te­ gengaan van mensenhandel met als doel arbeidsuitbuiting. RIEC en de provincie hebben een drietal stappen opgesteld waarmee Noord-Brabant de huidige reguliere aanpak van arbeidsuitbuiting kan versterken en versnellen. De eerste stap is het ontwikkelen van een praktisch handelingsperspectief voor relevante spelers in gemeenten om misstanden en arbeidsuitbuiting vroegtijdig te herken­nen en hierop te kunnen acteren, met specifiek aandacht voor de rol die uitzendbureaus spelen. Vervolgens zal het RIEC in een tweetal vervolgstappen de aanpak implementeren en borgen in de afzonderlijke gemeenten (o.a. door het activeren van gemeenten en het voorzien in trainingen).

Dit rapport geeft uitwerking aan de eerste stap. Het is het resultaat van een uitgebreid onderzoek naar de inzet van arbeidsmigranten in Noord-Brabant en het beleid dat gemeenten op dit terrein voeren, met specifieke aandacht voor het voorkomen en tegengaan van arbeidsuitbuiting (als een vorm van mensenhandel). Daartoe is een arbeidsmarktanalyse uitgewerkt met diverse van belang zijnde indicatoren. Daarnaast is een beeld geschetst van de huidige stand van zaken in het tegen­ gaan van misstanden en arbeidsuitbuiting onder EU arbeidsmigranten. Vervolgens is, onder meer via een gemeentelijke uitvraag, een schets gemaakt van het huidige beleid op gemeente niveau in de verschillende sub-regio's. Onze belangrijkste boodschap is dat het noodzakelijk is te werken aan een structureel beleid dat het hoofd biedt aan de problemen die gepaard gaan met het fatsoenlijk tewerkstellen, huisvesten en maatschappelijk begeleiden van dit deel van de beroepspopulatie. Het afsluitende handelingsperspectief bevat aanbevelingen, geformuleerd in de vorm van een stappen­ plan, die kunnen dienen als bouwstenen voor het RIEC bij de verdere uitwerking van een regionale aanpak die leidt tot bewustwording over en samenwerking in het tegengaan van mensenhandel in Brabant.