JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Verbindende rol in de ketensamenwerking in Nederland

CoMensha heeft een belangrijke rol als verbinder in de samenwerking tussen talrijke ketenpartners. Mede hierdoor is CoMensha een linking-pin die is staat is het beleid ten aanzien van slachtoffers van mensenhandel op hoofdlijnen en in detail te volgen en invloed uit te oefenen op het mensenhandelbeleid.

De unieke rol die CoMensha in de nationale keten heeft, wordt het beste vertaald door de vier structurele platforms/overleggen waar CoMensha actief deelnemer of initiator van is:

1.  Landelijke Task Force Mensenhandel
2.  Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM)
3.  Landelijk Zorgcoördinatorenoverleg
4.  Landelijk overleg aandachtsfunctionarissen Mensenhandel Veilig Thuis.

Internationaal samenwerken
Mensenhandel gaat over grenzen heen. Daarom werkt CoMensha actief samen met verschillende internationale partners. Lees meer. 

#Samentegenmensenhandel

Webpagina

Internationale samenwerking

Slachtoffers van mensenhandel komen niet alleen uit Nederland maar ook uit allerlei andere landen. Om de slachtoffers de juiste hulpverlening en zorg te geven is het van belang om meer inzicht te...

Webpagina

Overzicht ketenpartners

CoMensha heeft een belangrijke verbindende rol in de ketenaanpak van mensenhandel, want samenwerken is een absolute voorwaarde in de bestrijding van mensenhandel. Onderstaand een opsommig van de...

Webpagina

Regionaal meldpunt loverboyproblematiek

CoMensha heeft in 2017 het initiatief genomen om een Platform voor de Regionale meldpunten loverboys/jeugdprostitutie op te zetten. 'Loverboys' klinkt misschien sympathie, maar achter deze...

Webpagina

Strategisch Overleg Mensenhandel

Op tactisch en strategisch niveau is CoMensha voorzitter van en voert CoMensha het secretariaat van het Strategisch Overleg Mensenhandel (het SOM). Dit is een overleg van twaalf maatschappelijke...

Webpagina

Task Force Mensenhandel

Op strategisch niveau heeft directeur-bestuurder Ina Hut van CoMensha zitting in de Landelijke Task Force Mensenhandel die tot 1 maart 2020 is ingesteld. In de Task Force zitten, naast CoMensha,...

Webpagina

Zorgcoördinatorenoverleg

CoMensha is voorzitter van het Landelijk Zorgcoördinatorenoverleg. Op casus niveau en op regionaal niveau wordt in dit overleg het landelijke beleid in de praktijk gerealiseerd en getoetst. Het...