RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Verbindende rol in de ketensamenwerking in Nederland

CoMensha heeft een belangrijke rol als verbinder in de samenwerking tussen ketenpartners. Mede hierdoor is CoMensha een linking-pin die is staat is het beleid ten aanzien van slachtoffers van mensenhandel op hoofdlijnen en in detail te volgen en invloed uit te oefenen op het mensenhandelbeleid. De unieke rol die CoMensha in de nationale keten heeft, wordt het beste vertaald door de vier structurele platforms/overleggen waar CoMensha actief deelnemer of initiator van is.

1. Landelijke Task Force Mensenhandel
Op strategisch niveau heeft CoMensha zitting in de Landelijke Task Force Mensenhandel die tot 1 maart 2020 is ingesteld. Hier brengt CoMensha de successen, trends en knelpunten die zichtbaar zijn in het werkveld en overgedragen worden vanuit belangrijke ketenpartners ter sprake. Klik hier voor meer informatie over de landelijke Task Force Mensenhandel.

2. Strategisch Overleg Mensenhandel
Op tactisch en strategisch niveau is CoMensha voorzitter van en voert CoMensha het secretariaat van het Strategisch Overleg Mensenhandel (het SOM). Dit is een overleg van twaalf maatschappelijke instellingen die een groot deel (zo’n 80%) van de slachtoffers mensenhandel dat in beeld is, opvangen, begeleiden en/of voor deze groep een belangenbehartiging functie vervullen. Hier wordt de vertaalslag van en naar de praktijk gemaakt en wordt samen met ketenpartners uit de zorgkant kritisch naar de huidige aanpak van mensenhandel gekeken vanuit een oplossingsgerichte blik.

DEF-logo-leden-som-versie-30042018
De leden van het SOM-overleg

3. Zorgcoördinatorenoverleg
Ook is CoMensha voorzitter van het Landelijk Zorgcoördinatorenoverleg. Op casus niveau en op regionaal niveau wordt in dit overleg het landelijke beleid in de praktijk gerealiseerd en getoetst. Het Zorgcoördinatorenoverleg is een belangrijke voedingsbron voor het Strategisch Overleg Mensenhandel en voor de Task Force Mensenhandel. Een overzicht van alle zorgcoördinatoren is te vinden op www.wegwijzermensenhandel.nl.

4. Platform voor de Regionale meldpunten loverboys/jeugdprostitutie
CoMensha heeft in 2017 het initiatief genomen om een Platform voor de Regionale meldpunten loverboys/jeugdprostitutie op te zetten. Loverboys zijn mensenhandelaren die een aantal specifieke technieken gebruiken om hun slachtoffers uit te buiten, meestal in de sekswerksector of in de criminaliteit (bijv drugs vervoeren of bankrekeningen openen).

Doel van het Platform is het afstemmen van de verschillende werkwijzen, verduidelijken van de samenwerking met ketenpartners, ervaringen uitwisselen en successen en knelpunten te bespreken. CoMensha organiseert op periodieke basis een bijeenkomst voor alle Regionale meldpunten loverboyproblematiek in Nederland. Klik hier voor het overzicht van de meldpunten.

Internationaal

Slachtoffers van mensenhandel komen niet alleen uit Nederland maar ook uit allerlei andere landen. Om de slachtoffers de juiste hulpverlening en zorg te geven is het van belang om meer inzicht te hebben over de situatie in het land van herkomst. CoMensha werkt hiervoor nauw samen met verschillende organisaties ter plaatse.

Samen met deze partners binnen en buiten Nederland zetten wij ons onder andere in voor een veilige terugkeer van slachtoffers naar het land van herkomst. Door onze kennis en expertise kunnen wij bovendien een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de bewustwording over mensenhandel in het buitenland.

La Strada International
La Strada International is een samenwerkingsverband van acht niet gouvernementele organisaties, die slachtoffers van mensenhandel bijstaan in Polen, Tsjechië, Oekraïne, Wit-Rusland, Moldavië, Macedonië, Bulgarije en Nederland. CoMensha is lid van dit netwerk. Wij zijn ook bekend onder de naam La Strada Nederland.

CoMensha heeft in 2001 het initiatief genomen voor de oprichting van La Strada International Association. Het doel van deze organisatie is om mensenhandel grensoverschrijdend te kunnen bestrijden. De La Strada projecten zijn gebaseerd op drie onderdelen: Voorlichting en preventie, opvang en begeleiding en informatie en beleidsbeïnvloeding.

Meer informatie over La Strada: www.lastradainternational.org

Caribisch deel van het Koninkrijk
CoMensha treedt op als buddy voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hiervoor onderhouden wij contact met verschillende partners op de eilanden. Wij beantwoorden vragen van hulp- en zorgverleners en verschillende partners, adviseren en schrijven mee aan protocollen en beleid.