JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Zorgcoördinatie in de regio

Slachtoffers van mensenhandel krijgen in Nederland te maken met allerlei complexe procedures. Zij moeten bijvoorbeeld een verblijfsvergunning, uitkering en een zorgverzekering aanvragen en zich inschrijven bij de gemeente. De zorgcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor deze slachtoffers in een regio. De coördinatoren zorgen ervoor dat de juiste procedures worden opgestart en voeren hier de regie op. De coördinator zorgt er ook voor dat de coördinatie van de ondersteuning en de begeleiding van slachtoffers goed verloopt. Vanaf het moment van aanmelding tot en met het afsluiten van het traject.

Landelijk dekkend netwerk
CoMensha werkt samen met de verschillende zorgcoördinatoren in Nederland. Helaas is nog niet in alle regio's een zorgcoördinator aanwezig. In de regio's waar geen zorgcoördinator aanwezig is (grijze kleur op het kaartje), verzorgt (de helpdesk van) CoMensha deze zorgcoördinatie op afstand.

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de strijd tegen mensenhandel. Zij hebben een verantwoordelijkheid op het gebied van preventie, signalering, handhaving, hulpverlening en ook bij het opwerpen van barrières. Maar het aantal gemeenten dat erkent dat in hun gemeente mensenhandel plaatsvindt en investeert in goede zorgcoördinatie voor slachtoffers van mensenhandel is nog te laag.

CoMensha zet zich al lang in om een landelijk dekkend systeem van zorgcoördinatie van de grond te krijgen, zodat elk slachtoffer van mensenhandel adequate hulpverlening krijgt. Het advies van de commissie Lenferink (voorjaar 2015) onderschrijft het belang van die landelijke dekking, maar bij meerdere gemeenten heeft het onderwerp geen prioriteit.

Op 14 februari 2018 presenteerde minister Ollongren het Interbestuurlijk Programma (IBP) waarin het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen afspraken hebben vastgelegd die onder andere moeten zorgen voor een betere, gezamenlijke aanpak van mensenhandel. De partijen besteden de komende tijd om knelpunten en oplossingen in beeld te brengen. Dat moet in de tweede helft van 2018 leiden tot concrete afspraken voor o.a. meer passende regionale opvang, ondersteuning en nazorg en een landelijk dekkend netwerk van zorgcoördinatoren. CoMensha hoopt dat het IBP er toe zal bijdragen dat gemeenten hun verantwoordelijkheid nu ook echt pakken en de aanpak van mensenhandel op hun prioriteitenlijst komt te staan.

Inmiddels is bij het VNG Barbara Schmeitz, projectleider mensenhandel, aangetreden en werkt zij samen met onze CoMensha-collega Rik Viergever om gemeenten de komende jaren te gaan ondersteunen bij de implementatie van de afspraken uit het IBP.

Voor het laatste overzicht van alle regiocoördinatoren waar CoMensa mee samenwerkt, kijk op www.wegwijzermensenhandel.nl

Lees meer over het werk van een zorgcoördinator in onze blogs 5 en 6.